Cenník služieb

Platba pre sprevádzajúcu osobu

Súhlas k ubytovaniu sprevádzajúcej osoby pacienta, ktorý vyžaduje asistenciu, dáva primár oddelenia. Výška platby za ubytovanie sprevádzajúcej osoby je 3.30 € / deň.

Cenník hospitalizácií a bodov pre samoplatcov UNM

Cenník platí pre

  • Pacienta, u ktorého sa nejedná o indikovanú zdravotnú starostlivosť
  • Pacienta, ktorému sú v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnuté zdravotné výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ale o ich poskytnutie za stanovenú úhradu pacient preukázateľne požiada
  • Pacient, ktorý nepreukáže poistný vzťah (nárokový doklad je preukaz poistenca  ZP v SR alebo EÚ)

Ceny hospitalizácie Oddelenia cievnej chirurgie pre samoplatcov   

OCCH- lôžkové oddelenie  1720€ cena UKH v € s DPH

Cena  za ústavnú zdravotnú starostlivosť je kaukulovaná na 1 ukončenú hospitalizáciu. V prípade, že hospitalizácia trvá viac ako 3 dni pri vyúčtovaní  sa uplatní cena 1 dňa  hotelingu t.j. za ďalší začatý deň 60€.

Cena zahŕňa výkon anestézie a sterilizáciu materiálu a nástrojov, základné vyšetrenia, bežný zdravotný materiál, štandardnú stravnú jednotku podľa predpísanej diéty a ošetrovací proces.

Cena nezahŕňa mimoriadne finančne náročné lieky, osobitne hradený zdravotný materiál, SVLZ (laboratórne vyšetrenia) a RTG materiál.

Cena za  výkony ambulantnej starostlivosti pre samoplatcov

Úhrada za výkony v špecializovanej ambulantnej starostlivosti a SVLZ  (laboratórne a iné vyšetrenia a zákroky) bude pozostávať z počtu bodov (podľa Liečebného poriadku, ktorý tvorí prílohu opatrenia MZSR č. 07045-9/2005 –OAP v znení neskorších predpisov) vynásobený cenou za 1 bod stanovenou príslušným cenníkom. 

Pacient dostane tlačivo  Predpis úhrady za platené služby v ambulanciách UNM.  V ňom sú uvedené realizované výkony, počet bodov za výkony a podľa platného koeficientu vypočítaná cena za poskytnuté služby.  Predpísanú sumu uhradí pacient v pokladni, alebo v informáciách. Presnú inštrukciu mu poskytne zdravotnícky personál.