Sťažnosti a podnety pacientov

Podávanie sťažností a podnetov

  1. SŤAŽNOSTI

O sťažnostiach VŠEOBECNE

Každá fyzická alebo právnická osoba má právo domáhať sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Charakteristiku sťažností ako aj postup pri ich podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.

Pri vybavovaní sťažností postupuje UNM v súlade s citovaným zákonom.

V prípade ak bude UNM doručené podanie označené ako sťažnosť, a toto podanie nebude spĺňať náležitosti sťažnosti, UNM takéto podanie odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od jeho doručenia s uvedením dôvodu odloženia podania. Takéto podanie sa neodkladá, ak je UNM príslušná podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

Náležitosti sťažnosti a ich podanie

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, z jej obsahu musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť je možné podať v listinnej podobe osobne alebo písomne poštou na adresu:

Univerzitná nemocnica Martin, Oddelenie práva a kontroly, Kollárova 2, 036 59  Martin alebo

v podateľni Univerzitnej nemocnice Martin každý pracovný deň v čase od 7,00 – 15,30 hod.

Sťažnosť je možné podať osobne:

Univerzitná nemocnica Martin, Oddelenie práva a kontroly, Kollárova 2, 036 59 Martin.

Ak sťažovateľ príde podať sťažnosť do UNM osobne a nemá ju vyhotovenú písomne, zamestnanec UNM sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do UNM dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec UNM.

Sťažnosť musí obsahovať tieto zákonné náležitosti:

  • meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa a vlastnoručný podpis sťažovateľa - ak ju podáva fyzická osoba
  • názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať - ak ju podáva právnická osoba

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

!Ak sťažnosť v písomnej podobe neobsahuje náležitosti uvedené v zákone č. 9/2010 Z.z. v platnom znení, UNM ju odloží podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach!

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s podaním sťažnosti.

LEHOTA NA VYBAVENIE SŤAŽNOSTI

UNM  je povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná, je možné lehotu pred jej uplynutím predĺžiť o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti UNM oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

VYBAVENIE SŤAŽNOSTI A SPOLUPRáCA SťAžOVATEľA

UNM je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu v súlade s citovaným zákonom. V prípade, ak sťažovateľ s UNM spoluprácu odmietne, alebo ju neposkytne v lehote do 10 dní od doručenia požiadavky, sťažnosť sa odloží.

O priebehu a výsledkoch prešetrenia sťažnosti sa vyhotoví zápisnica o prešetrení sťažnosti. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Voči lekárom, ktorí v UNM nemajú uzatvorený pracovno-právny vzťah a ich činnosť spadá pod Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), je potrebné sa so sťažnosťou obrátiť na Úrad ŽSK – odbor zdravotníctva, Komenského 48, 011 09 Žilina.

  1. Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§17 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení)

Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť v UNM správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s posky-tovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať UNM o nápravu. Žiadosť sa podáva písomne na adresu: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59  Martin.

UNM je povinná písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

V prípade, ak UNM žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo:

  • požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad pre dohľad") o vykonanie dohľadu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z., ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
  • obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (VÚC, MZ SR) podľa zákona č. 578/2004 Z.z. ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Pri vybavovaní  UNM postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z.z. a osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.