Výskumné projekty

Súčasťou vybudovania diagnostického a terapeutického centra pre funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu (GIT-u) a motility GIT-u je nevyhnutná kvalitná vedecko-výskumná činnosť, ktorá otvára významné možnosti na spoluprácu s inými špičkovými katedrami Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK), ako aj spoluprácu s poprednými svetovými pracoviskami. Prináša možnosti financovania z projektov a grantov určených pre výskumnú činnosť. Materiálno technická vybavenosť pracoviska je možná na základe významnej pomoci z projektov EÚ, hlavne z operačného programu pre Vedu a Výskum (OPVV). V rámci OPVV sme sa zapojili do viacerých projektov:

Európske projekty podieľajúce sa na financovaní vedeckovýskumnej činnosti v oblasti  funkčnej diagnostiky gastrointestinálneho traktu do 2015:

  • Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej Terapii (CEVYPET)
  • Dobudovanie centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)
  • Využitie systému PACS vo výskume a vývoji
  • Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

Prebiehajúce projekty EU podieľajúce sa na vedeckovýskumnej časti

  • Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

Iné získané projekty a granty zamerané na vedecko-výskumnú činnosť:

  • Granty vedeckej grantovej agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

(VEGA)

  • Grant Ministerstva Zdravotníctva SR
  • Granty Univerzity Komenského (UK)