Výskumné projekty

Klinika  má najbohatšiu  vedecko-výskumnú tradíciu zo všetkých slovenských neonatologických pracovísk, podieľajú sa na nej všetci súčasní zamestnanci pracoviska. Klinika  úzko spolupracuje s viacerými pracoviskami JLF UK. Aktuálne prebieha výskum v oblasti výskytu geneticky podmienených a asociovaných porúch pľúcneho surfaktantu u novorodencov  ako i genetickej podmienenosti vzniku retinopatie nedonosených.  Vyhodnocuje sa včasný postnatálny vývoj splanchnickej a renálnej  cirkulácie, variability srdcovej frekvencie ako i variability tlaku krvi, kardiorespiračných funkcií u donosených a nedonosených novorodencov. Za zmienku stojí aj výskum zaoberajúci sa pľúcnou hypertenziou novorodencov a neurofyziologickým vývojom predčasne narodených novorodencov pomocou nových metodík a prístrojov.

Každý vedecko-výskumný projekt je dokladovaný publikačnou aktivitou v domácich i zahraničných časopisoch a monografiách. Pracovníci kliniky pracujú v redakčných radách mnohých časopisov a sú ocenení viacerými oceneniami európskeho i česko-slovenského významu.  Závery výskumnej činnosti sú prezentované v uznávaných odborných časopisoch, čo svedčí o tom, že Neonatologická klinika je mienkotvorným pracoviskom na Slovensku, akceptovanou aj v zahraničí.