Liečba

Všetky terapeutické postupy vychádzajú prísne z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (pracovisko je mienkotvorným lídrom v SR v tejto oblasti), bohatých osobných skúseností, poznatkov získaných na medzinárodných podujatiach a pobytoch ako aj štúdiom mnohých literárnych zdrojov a vzájomnej edukácie a konzultácií. 

V starostlivosti o donoseného  novorodenca klinika poskytuje štandardnú starostlivosť v súlade s fyziologickými potrebami matky i dieťaťa od narodenia až do dňa prepustenia, čo je obvykle 72 hodín po pôrode. Zameriavame sa na prehlbovanie jednoty matka – dieťa. Mamičkám sú prostredníctvom vyškoleného personálu poskytované všetky informácie ohľadom každodennej starostlivosti a dojčenia. Najčastejšiu komplikáciu hospitalizácie u donoseného novorodenca predstavuje novorodenecká žltačka. V liečbe sa používa hlavne fototerapia modrým svetlom, často pri matke. Trvanie liečby je individuálne. 

Predčasne narodenému a kriticky chorému novorodencovi je poskytovaná komplexná terapeutická a ošetrovateľská starostlivosť podľa najnovších medzinárodne odporúčaných liečebno-preventívnych postupov. Ide o zabezpečenie dýchania, podporu činnosti srdca a krvného obehu ako i dostatočnej výživy, tlmenie bolesti a liečbu komplikácií vyplývajúcich z nezrelosti. Najčastejšími diagnózami sú infekcie, respiračné problémy, intolerancia príjmu potravy.

Pracovisko disponuje okrem kvalitného personálneho obsadenia a priestorových podmienok aj  špičkovým prístrojovým a materiálovým vybavením v dostatočnom množstve. Radí ho medzi najlepšie vybavené pracoviská v Európe. Pacientovi je možné na základe zdravotného stavu poskytnúť všetky aj vo svete používané metódy neinvazívnej a invazívnej pľúcnej ventilácie (vrátane vysokofrekvenčnej ventilácie a ventilácie oxidom dusnatým), podpory krvného obehu ako i ostatné terapeutické postupy typické pre intenzívnu starostlivosť na najvyššej úrovni (napr. riadená hypotermia, eliminačné metódy a pod.). Klinika zabezpečuje aj komplexnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť novorodencom vyžadujúcim chirurgický zákrok. Ku skvalitneniu starostlivosti prispievajú aj ošetrovateľské, rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy.

Základným filozofickým princípom pracoviska v súlade s modernými trendami je prevencia dlhodobých komplikácií a zabezpečenie kvalitného života našich pacientov v budúcnosti. 

Poskytujeme: 

  • predpôrodné konzultácie k fyziologickej aj patologickej tehotnosti  
  • bonding v pôrodnej sále a následný rooming in u zdravých detí 
  • stabilizácia a resuscitácia v pôrodnej sále 
  • ventilačná podpora – všetky známe spôsoby konvenčnej a nekonvenčnej umelej pľúcnej ventilácie, neinvazívna ventilačná podpora, konvenčné synchronizované režimy, nekonvenčná ventilácia formou oscilácie a oxid dusnatý
  • komplexná enterálna a parenterálna výživa - agresívna výživa s dominanciou materského mlieka ako aj úplná a podľa potreby dlhodobá parenterálna výživa s využitím špecifického softvéru Nutricalc  
  • eliminačné metódy – využívanie techniky exsanquinačnej transfúzie či peritoneálnej dialýzy 
  • vykonávanie pozemných transportov kriticky chorých novorodencov špecializovaným neonatologickým tímom 
  • dlhodobé sledovanie pôvodne chorých a rizikových novorodencov