Diagnostika

Neonatologická klinika využíva široké portfólio diagnostických postupov v súlade s najnovšími poznatkami medicíny založenej na dôkazoch. U donoseného aj predčasne narodeného novorodenca sa diagnostický algoritmus začína podrobnou anamnézou zohľadňujúcou celé obdobie tehotenstva, vrátane informácií o výsledkoch ultrazvukových a skríningových vyšetrení matky. Následné prvé klinické vyšetrenie v pôrodnej sále je kľúčovým pre odhalenie zásadných aj menej zjavných patológií. V diagnostike sa využívajú aj laboratórne výsledky interpretované podľa novorodeneckých štandardov a v interpretácii sa kombinujú s klinickým nálezom a pomocnými zobrazovacími metódami pacienta. V rutinnej praxi sa u chorého novorodenca využíva kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií, hemodynamiky, sledovanie tekutinovej bilancie, pravidelné kontrolovanie stavu vnútorného prostredia. Diagnostiku u kritického pacienta uľahčuje najmodernejšie prístrojové vybavenie umožňujúce invazívne monitorovanie hemodynamiky, neinvazívne posúdenie tkanivovej oxygenácie, transkutánne monitorovanie krvných plynov (pO2 a pCO2), alebo kontinuálne sledovanie elektrickej aktivity mozgu.  K správnemu určeniu diagnózy sa využívajú všetky dostupné zobrazovacie metódy (Ultrazvuk, CT, MRI, rádionuklidy) ako i dostupné konziliárne vyšetrenia lekárov špecializovaných v pediatrických  odboroch ako kardiológia, neurológia, chirurgia, oftalmológia,  pneumológia, imunológia, gastroenterológia, rehabilitácia a ďalších.

Novorodenci absolvujú  pred prepustením všetky povinné aj nepovinné skríningové vyšetrenia. Ide o diagnostiku vrodenej katarakty, vyšetrenie sluchu, sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov, mozgu a obličiek, skríning vrodených metabolických chýb a skríning kritických vrodených vývojových chýb srdca pulznou oxymetriou.