Pedagogická činnosť

Neonatologická klinika garantuje  pregraduálnu výučbu pre študentov všeobecného lekárstva JLF UK v jazyku slovenskom a anglickom v predmetoch Neonatologická propedeutika, Neonatológia a podieľa sa významne na výučbe predmetov Pediatrická propedeutika, Pediatria I,II,III, ako aj  pre nelekárske študijné programy Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo. Výučba sa realizuje prostredníctvom prednášok a praktických cvičení počas semestra. Pracovisko sa podieľa aj na priebežnom skúšaní a záverečných štátnych skúškach. Klinika je akreditovaná pre vykonávanie špecializačného vzdelávania a skúšok v odbore neonatológia pre  lekárov – budúcich neonatológov a pre vykonávanie špecializačného vzdelávania a skúšok pre sestry v odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.

V rámci postgraduálneho štúdia je na klinike poskytované vzdelávanie aj  doktorandom podieľajúcim sa na vedecko-výskumnej aj liečebno-preventívnej činnosti. Viacerí absolventi zostali na klinike pracovať.