Osobnosti

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
prednosta kliniky
prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
zástupca prednostu kliniky pre liečebno preventívnu starostlivosť
Mgr. Tatiana Mikitová
vedúca sestra