Výskumné projekty

Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., JLF UK – celofakultný projekt, ITMS kód Projektu 26110230066 „Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine“. Obdobie riešenia: 2012–2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., doc. MUDr. Dagmar Statelová CSc., spoluriešiteľka ITMS, kód Projektu 26210120004 „Využitie systému PACS vo výskume a vývoji“. Obdobie riešenia: 2012–2015. Do projektu je zapojená aj Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM.

Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., 2007/49-MFN-02 „Indikačné kritériá a optimálne terapeutické postupy pri liečbe detí s fraktúrami maxilofaciálneho skeletu bioresorbovateľnými osteofixačnými materiálmi a porovnanie s konvenčnou liečbou“. Poskytovateľ grantu: MZ SR. Obdobie riešenia: 2008–2012. Záver: skrátenie času liečby detských pacientov použitím biodegradovateľných materiálov v rozličných lokalizáciách tvárovo-čeľustného skeletu s umožnením jeho fyziologického rastu.

Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Dagmar Statelová CSc., spoluriešiteľka 1/1190/04 „Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz – imunohistochemické, TEM a molekulovobiologické hodnotenie epidermis a kapilár dermis s využitím počítačovej techniky“. Poskytovateľ grantu: VEGA MŠVVaŠ SR. Obdobie riešenia: 2008–2012. Využitie aj pri diagnostike kožných lézií v tvárovo-čeľustnej oblasti.

Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., doc. MUDr. Statelová, CSc., spoluriešiteľka 3/4043/06 „KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pre študijné programy ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“. Poskytovateľ grantu: KEGA MŠVVaŠ SR. Obdobie riešenia: 2006–2008. Jedna kapitola (tri autorské hárky) je venovaná stomatológii.

Vedeckovýskumná činnosť

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa klinika orientuje na:

  • nové spôsoby liečby zlomenín u detí a dorastu,
  • vypracovanie nových metodík artrocentézy temporomandibulárnych kĺbov,
  • rozvoj konzervatívnej, chirurgickej a endoskopickej liečby temporomandibulárnych kĺbov,
  • diagnostiku a liečbu osteorádionekróz a v súčasnosti stále sa zvyšujúci počet osteochemonekróz v čeľusti a sánke spôsobených bisfosfonátmi,
  • identifikáciu príčinných faktorov a mikroorganizmov pri vzniku okoločeľustných zápalov, zisťovanie ich aktuálnej rezistencie a odporúčania účinnej  antibiotickej liečby,
  • porovnanie mikrobiómu sliny u detí s fyziologickým vývinom a psychicky alterovaných detí,
  • výskum slinných kameňov a aplikáciu nových endoskopických metód na ich odstraňovanie,
  • rozvoj rekonštrukčnej chirurgie po devastujúcich stratových úrazoch a poresekčných stavoch v onkologickej chirurgii v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti.

Pracovisko každoročne usporadúva celoslovenské vedecko-odborné podujatie s medzinárodnou účasťou Šubjakov deň, ktorý sa zaoberá ústnou a tvárovo-čeľustnou chirurgiou a je vhodnou príležitosťou na výmenu vedeckých a odborných poznatkov i skúseností, ako aj periodicky Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie.