Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie (KSaMCH) Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)  a JLF UK v Martine má pacientov zo spádovej oblasti Žilinského, Banskobystrického kraja a severovýchodu Trenčianskeho kraja s cca 1 700 000 obyvateľmi. Zabezpečuje prevenciu, komplexnú diagnostiku, konzervatívnu (nechirurgickú), chirurgickú a rekonštrukčnú liečbu vrodených i získaných ochorení a úrazov v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti u detí, dorastu a dospelých.  

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie je prvým a jediným pracoviskom v SR, ktoré lieči zlomeniny tvárovo-čeľustného skeletu u detí a dorastu biokompatibilnými vstrebateľnými dlahami. Lekári KSaMCH sa aktívne zapájajú do medziodborovej spolupráce s inými pracoviskami v UNM. V roku 1992 sa na klinike v spolupráci s oddelením plastickej chirurgie uskutočnil v SR prvý úspešný prenos kožno-svalovo-kostného laloka z bedra do oblasti sánky po jej segmentovej resekcii pre zhubný nádor, pomocou mikrosutúr ciev. KSaMCH s rádiodiagnostickou klinikou lieči kombinovanými embolizačno-chirurgickými postupmi  cievne nádory v tvárovo-čeľustnej oblasti. S neurochirurgickou klinikou spolupracuje pri ťažkých kombinovaných kraniomaxilofaciálnych úrazoch, aj s náhradou straty kostných tkanív rekonštrukciou individuálnymi titánovými implantátmi zhotovenými 3D tlačou a pri nádoroch prerastajúcich na spodinu lebky. Pri nádore očnice s prerastaním intrakraniálne sa spoločne realizoval úspešný, v SR výnimočný laterálny kraniofaciálny prístup (vybratím časti spánkovej kosti, spodiny lebky, bočnej časti očnice, jarmovej kosti a jarmového oblúka, ktoré sa po odstránení nádoru opäť vrátili do pôvodného anatomického postavenia). V spolupráci s otorinolaryngologickou klinikou sa realizoval ojedinelý transaurikulárny prístup k fraktúre mediálne dislokovaného fragmentu kĺbového výbežku sánky.

Posteľové oddelenie kliniky má 13 postelí, z toho tri pooperačné. Súčasťou kliniky sú tri operačné sály, ambulancie, rtg pracovisko, výučbové predklinické a  klinické ambulantné priestory a zubná technika.

Priemerný počet hospitalizovaných pacientov za rok je približne 500, z toho nadregionálnych pacientov je 85 %. Ročne sa na klinike uskutoční viac ako 800 chirurgických výkonov u detí a dospelých v celkovej anestézii vrátane sanácií chrupu mentálne či fyzicky ťažko poškodených pacientov. Jednodňových a ambulantných chirurgických výkonov v celkovej a lokálnej anestézii je ročne cca 2 700. Ambulantných vyšetrení a ošetrení je cca 11 000.