Osobnosti

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo
doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH
prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UN v Martine
MUDr. Igor Malachovský, PhD.
zástupca prednostky Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
MDDr. Daniel Hvizdoš
vedúci lekár posteľovej časti Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Mgr. Erika Blahušiaková
vedúca sestra Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie