Pripravte sa na hospitalizáciu

Na Klinike detí a dorastu hospitalizujeme deti od novorodencov do 19 rokov. Príjmová  a konziliárna ambulancia nachádzajúca sa na prízemí 14. pavilónu slúži počas svojich ordinačných hodín na príjem a vyšetrenie plánovaných príjmov ako aj pacientov s akútne prebiehajúcimi ochoreniami. Mimo ordinačných hodín príjmovej ambulancie sa príjem pacientov realizuje priamo na jednotlivých oddeleniach kliniky v 8. pavilóne. Je potrebné, aby rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa pri prijatí predložil lekárovi jeho: 

 • zdravotnú dokumentáciu, 
 • kartičku poistenca, 
 • občiansky preukaz (u dieťaťa do 15 rokov OP rodiča alebo zákonného zástupcu), 
 • doporučenie detského lekára k hospitalizácii.

Hospitalizácia doprovodu pacienta

Právny rámec hospitalizácie dieťaťa s rodičom (zdroj: Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie, právna úprava a prax v členských štátoch EÚ, vypracované EPRS - Výskumnou službou Európskeho parlamentu)

Hospitalizácia dieťaťa s rodičom sa riadi Chartou práv pacienta v SR (Charta práv) a ďalšie podmienky stanovuje zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa Charty práv (článok 7, bod 8) 8. "ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, možno po posúdení jeho psychického a fyzického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť." Zákon č. 577/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vymedzuje v § 38 ods. 8, za akých podmienok je poistenec oslobodený od úhrady, inak sa účtuje za každý deň pobytu pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti (§ 38 ods.3 písm. f) najviac 2,8 % zo sumy životného minima.

Sprievodca dieťaťa do 3 rokov má právo byť spolu s ním hospitalizovaný, pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú. Hospitalizácia doprovodu dieťaťa do 3 rokov je bezplatná. Pokiaľ je prijatá matka k plne dojčiacemu dieťaťu má nárok na bezplatnú stravu, v ostatných prípadoch je možné stravu poskytnúť za poplatok.

Sprievodca dieťaťa nad 3 roky môže byť prijatý k dieťaťu, závisí to od priestorových podmienok a možností, epidemiologickej situácie a aktuálnej obložnosti pracoviska. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si doprovod platí 3,32 €/ 1 noc hospitalizácie. Prednostne sa prijímajú doprovody k deťom do 5 rokov. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu vždy rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár.

Sprievodca môže byť umiestnený

 • v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku,
 • v izbe na to určenej - tzv. izba matiek,
 • v nemocničnej ubytovni vzdialenej približne 400 metrov od lôžkového oddelenia KDaD UNM pozrieť na google

Umiestnenie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska. V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné. Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár, prednosta) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 10:00 - 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

Školopovinné deti môžu počas dlhodobej hospitalizácie využívať zdarma služby učiteľa, ktorý pre ne zostaví individuálny plán výučby a bude za nimi denne dochádzať priamo na oddelenie. Deti v predškolskom veku a mladšie deti sa môžu zúčastňovať rôznych aktivít pod dozorom vychovávateľky ako v materskej škole. V poobedných hodinách sa hospitalizovaným deťom venujú vychovávateľky s rôznymi záujmovými aktivitami.

K hospitalizácii je vhodné so sebou priniesť

 • domácu obuv,
 • pyžamo (župan),
 • toaletný papier,
 • hygienické potreby,
 • uterák,
 • lieky, ktoré pacient chronicky užíva

K hospitalizácii nie je vhodné so sebou brať

 • veľký finančný obnos
 • drahú elektroniku a iné cennosti