Pedagogická činnosť

Na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM sa realizujú následovné typy výučby:

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Všeobecné lekárstvo

 • Predmet Pediatrická propedeutika v jazyku slovenskom a anglickom- 8.semester- predmet končí skúškou pozostávajúcou z praktickej a teoretickej časti
 • Predmet Pediatria 1a 2 v  jazyku slovenskom a anglickom- 9.a 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Predmet Pediatria 3 v  jazyku slovenskom a anglickom – 11.-12. semester- predmet končí štátnou záverečnou skúškou
 • Predmet Rodinné lekárstvo (podiel na výučbe s 1. internou klinikou)- v jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Voliteľný predmet Dorastové lekárstvo-  v  jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Letná prax -  po ukončení 10.semestra- v rozsahu 2 týždne

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM štúdijného odboru Pediatria

 • Denná forma štúdia
 • Externá forma štúdia

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Ošetrovateľstvo

 • Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)
 • Predmet Pediatria 1 a 2- v 3. roku Bc. štúdia ( prednášky)

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Pôrodná asistencia

 • Predmet Výživa ženy, novorodenca a dojčaťa- 2.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)
 • Predmet Pediatria- 4.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou

     Klinika detí a dorastu UNM zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, čím prispieva k zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej spôsobilosti. Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine pre zdravotnícke povolanie lekár:

 • Pediatria,
 • Pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy,
 • Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,
 • Pediatrická pneumológia a ftizeológia, 
 • Certifikačný štúdijný program dorastové lekárstvo.