Diagnostika

Diagnostický trakt klinky detí a dorastu

Detské endoskopické centrum. Odbornosť poskytovanej starostlivosti sa zameriava na pediatrickú bronchológiu a pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Pracovisko zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v pediatrickej bronchológii,  kde poskytuje komplexné diagnostické a terapeutické endoskopické výkony u detských   pacientov v celkovej anestézii. Rozsah poskytovaných výkonov zahŕňa: rigidná a flexibilná diagnostická a terapeutická bronchoskopia dýchacích ciest, endobronchiálne ultrazvukové vyšetrenie, odber biologického materiálu (aspirát, bronchoalveolárna laváž, kefkovitý ster, biopsia) a vyšetrovanie kinematiky riasiniek respiračného epitelu. Taktiež zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive. Invazívne zákroky vykonávané na pracovisku: endoskopické vyšetrenia hornej a dolnej časti tráviaceho traktu s diagnostickými a liečebnými zákrokmi v celkovej a lokálnej anestézii, odbery biologického materiálu na vyšetrenie.

Centrum diagnostiky funkčných porúch v detskom a adolescentnom veku. Pracovisko je zamerané na diagnostiku ochorení hlavne z oblasti respirológie- funkčné vyšetrenie respiračného systému, vyšetrenie kinematiky riasiniek, ergospirometrické vyšetrenie, výdychové testy. Z oblasti detskej gastroenterológie sa tu realizuje funkčné vyšetrenie gastrointestinálneho systému pediatrických pacientov.

Detské spánkové laboratórium. Ako jediné pediatrické pracovisko tohto druhu na Slovensku realizuje polysomnografické vyšetrenie nočného spánku u pediatrických pacientov so spánkovými poruchami dýchania.

Denzitometria. Realizuje sa tu denzitometrické vyšetrenie skeletu ambulantných a hospitalizovaných pediatrických pacientov.

Ultrasonografická diagnostika. V rámci detskej sonografickej ambulancie sa realizuje kompletná ultrasonografická diagnostika hospitalizovaných a ambulantných detských pacientov. 7.3.2017 bola na našej klinike predstavovaná nová ultrasonografická neinvazívna diagnostická metóda stanovovania stupňa pečeňovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkanivová elastografia. Prostredníctvom ultrasonografického prístroja so špeciálnym softvérom je v reálnom čase zobrazovaný farebný histogram, z ktorého je pomocou algoritmu vypočítaná hodnota pečeňovej elasticity. Čím je teda fibróza pokročilejšia, tým je vyššia aj tuhosť pečene a teda nižšia elasticita. Hodnota elasticity pečene je udávaná v arbitrálnych jednotkách, výsledok potom môžeme zaradiť do príslušného intervalu, určujúceho stupeň fibrózy pečene. Táto metóda ešte nie je používaná v bežnej rutinnej praxi avšak jej prínos by mohol spočívať v možnosti vyhnutiu sa biopsii pečene.

Iné zobrazovacie vyšetrenia. V spolupráci s Rádiologickou klinikou, Klinikou nekleárnej medicíny a Klinikou detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM sa u nás v rámci hospitalizácie vykonávajú rôzne zobrazovacie a funkčné vyšetrenia v celkovej anestézii. Počas hospitalizácie je pacient pripravený k výkonu k celkovej anestézii a po výkone je jeho zdravotný stav monitorovaný až do plného vedomia. Takto prebiehajú CT a MR vyšetrenia, angiografické vyšetrenia a scintigrafické vyšetrenia. V spolupráci s Urologickou klinikou UNM sa u nás vykonávajú rôzne zobrazovacie vyšetrenia vylučovacej sústavy ako cystoskopia, mikčná ureterocystografia, intravenózna vylučovacia urografia a iné. 

Klinika pneumológie a ftizeológie UNM v priestoroch detského endoskopického centra KDaD UNM vykonáva takzvanú endobronchiálnu ultrasonografiu (EBUS) s prípadnou tenko ihlovou aspiráciou pod kontrolou endobronchiálnej ultrasonografie. 

V priestoroch detského endoskopického centra KDaD UNM realizuje Interná klinika gastroenterologická UNM perorálnu endoskopickú myotómiu (POEM). Je to veľmi náročné videoendoskopické vykonanie myotómie (prerezanie svalu) dolného pažerákového zvierača a dolnej časti pažeráka s použitím špeciálneho inštrumentária - injektora, TT noža, a klipov.