Pedagogická činnosť

Na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie prebieha:

  • pregraduálna výučba a výchova študentov všeobecného lekárstva (lekárov) študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku, zubného lekárstva (zubných lekárov), ošetrovateľstva (zdravotných sestier) a pôrodnej asistencie.

  • postgraduálna výučba a špecializačné skúšky (atestácie) v špecializačnom odbore všeobecná chirurgia

  • výchova externých a interných doktorandov v špecializačnom odbore chirurgia

  • predatestačná príprava lekárov z viacerých špecializácií (chirurgia, vnútorné lekárstvo, úrazová chirurgia a ortopédia, detská chirurgia, rádiológia, hematológia a iné)

  • chirurgické kurzy a workshopy

Kvalifikovaní pracovníci kliniky sú školitelia doktorandov dennej aj externej formy doktorandského štúdia, školitelia  diplomových prác, ako aj školitelia študentov študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) a sú členmi komisie na obhajobu diplomových  prác.

prof. MUDr. Laca Ľudovít, PhD.  je garantom habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v akreditovanom študijnom odbore chirurgia.

doc. MUDr. Miklušica Juraj, PhD., CETC je garantom predmetu chirurgia v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, taktiež predmetu chirurgia v študijnom programe zubné lekárstvo, ako aj garantom predmetu chirurgia v študijnom programe ošetrovateľstvo.

doc. MUDr. Smolár Marek., PhD., MPH  je spolugarantom špecializačného programu urológia

Pracovníci kliniky majú pravidelne aktívnu a pasívnu účasť na slovenských a zahraničných chirurgických konferenciách.