Občianske združenie

OZ Priatelia Chirurgickej kliniky UNM

Cieľom združenia je podpora, organizovanie a rozvíjanie aktivít zameraných na podporu a rozvoj Chirurgickej kliniky UNM.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

 • spolupracovať s príslušnými fyzickými a právnickými osobami,
 • organizovať vzdelávacie a ďalšie aktivity určené pre odbornú verejnosť, podporovať ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov kliniky,
 • organizovať odborné semináre, tréningy, konferencie a vzdelávacie aktivity a účasť na domácich aj medzinárodných podujatiach,
 • podporovať výskumnú činnosť v oblasti medicíny a ošetrovateľstva,
 • zlepšovať materiálno – technické vybavenie kliniky,
 • zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb pre pacientov,
 • skvalitňovať pracovné prostredie pre zamestnancov kliniky,
 • organizovať a podporovať spoločenské, športové a ďalšie aktivity propagujúce ciele združenia,
 • realizovať edičnú a propagačnú činnosť zameranú na ciele a úlohy združenia,
 • podporovať výskumnú, publikačnú, prednáškovú a propagačnú činnosť týkajúcu sa aktivít združenia,
 • zabezpečovať všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné k vyššie uvedeným činnostiam.

Stanovy sú záujemcom o členstvo dostupné na pracovisku CHKaTC u p. Dany Jemelkovej, podpredsedníčky správnej rady OZ. OZ vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami OZ.

Registrované Ministerstvom vnútra SR:  dňa 19.11.2019 pod č. : VVS/1-900/90-57437

Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 6823 2430, Slovenská sporiteľňa,  názov účtu: Chirurgia

IČO : 52686302      DIČ : 212217527