Pedagogická činnosť

1. Pedagogická činnosť – pregraduálna (výučba v slovenskom a anglickom jazyku)

 • výučba predmetu Hematológia a transfúziológia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia  pre študentov 5. ročníka JLF UK
 • výučba predmetu Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 3. ročníka JLF UK
 • výučba predmetu Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe Zubné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 3. ročníka JLF UK len v slovenskom jazyku
 • výučba predmetu Vnútorné choroby v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 6. ročníka JLF UK, praktická skúška pred štátnou skúškou z predmetu Vnútorné choroby
 • výučba predmetu Seminár k diplomovej práci 1-3 v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 4. a 5.ročníka JLF UK a Obhajoba diplomovej  práce pre študentov 6.ročníka JLF UK
 • výučba predmetu Onkologická propedeutika v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia  pre študentov 4. ročníka JLF UK
 • školiteľstvo ŠVOČ prác pre kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov – študentov 4.-6.ročníka JLF UK v študijnom programe Všeobecné lekárstvo  
 • výučba predmetu Vnútorné choroby/ ošetrovateľstvo a gerontológia 2 v študijnom programe Ošetrovateľstvo 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.) v dennej forme štúdia pre študentov 2.ročníka len v slovenskom jazyku

2. Pedagogická činnosť – postgraduálna – doktorandské štúdium

 • školiteľstvo v študijnom programe 3.stupňa VŠ štúdia 7.1.4 Vnútorné choroby na JLF UK v dennej a externej forme štúdia a obhajoba PhD prác v tomto doktorandskom študijnom programe

3. Pedagogická činnosť – postgraduálna – ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve

 • špecializačná príprava v akreditovanom špecializačnom študijnom programe Hematológia a transfúziológia pre kategóriu lekár na JLF UK, obhajoba špecializačnej práce a špecializačná škúška v uvedenom špecializačnom programe
 • certifikačná príprava v akreditovanom certifikačnom štúdijnom programe „Komplexná diagnostika a liečba vrodených a získaných porúch hemostázy“ pre kategóriu lekár na JLF UK, obhajoba certifikačnej práce a certifikačná skúška v tomto certifikačnom programe