Diagnostika

Diagnostický úsek kliniky hematológie a transfuziológie zabezpečuje komplexnú hematologickú a hemostazeologickú laboratórnu diagnostiku pre celú UNM. Cieľom je poskytovať služby v  čo najlepšej kvalite a v súlade s  najnovšími vedeckými  poznatkami v odbore hematológia a transfúziológia. Súčasťou je aj krvná banka, imunohematologické laboratórium a laboratórium predtransfúziologických vyšetrení, ktoré zabezpečuje hemoterapiu pre všetky pracoviská UNM.

Diagnostický úsek sa člení na

Laboratórium morfológie krvi

  Zabezpečuje vyšetrenie:

 • krvného obrazu;
 • krvného obrazu + diferenciálneho rozpočtu bielych krviniek z analyzátora;
 • retikulocytov;
 • trombocytov v citrónane sodnom;
 • stanovenie mononukleárnych a polynukleárnych buniek v mozgomiešnom moku, punktáte a iných telových tekutinách;
 • mikroskopickej analýzy náteru krvi;
 • stanovenia osmotickej rezistencie erytrocytov;
 • Le buniek;
 • morfologického vyšetrenia krvi na parazity („hrubá kvapka“);

Laboratóriá národného centra hemostázy a trombózy I., II., III.

Zabezpečujú rutinné a špeciálne hemostazeologické vyšetrenia pre pacientov UNM a pacientov zo zdravotníckych zariadení celého Slovenska (NCHT pri KHaT):

 • rutinné hemostazeologické vyšetrenia: APTT, PT, TT, Fbg, RK, FA, HTT, EGT, TKP, D-Dimér, ČK, Antitrombín; PFA-100;
 • špeciálne hemostazeologické vyšetrenia:
  1. Diagnostika APS: ATTT-LA; dRVVT; TTI R; NPP; APA IgG, IgM; ACA IgG; AC IgM; Anti-B2-GPI  IgG; Anti-B2-GPI  IgM;
  2. Inhibítory koagulácie: PC-funcia, antigén; PS-funcia, antigén; C4b-BP; HC II -funcia, antigén; ProC global; Faktor V Leiden; APC;  sEPCR;
  3. Koagulačné faktory na princípe PT ( Quick ): FII; FV; FVII; FX;
  4. Koagulačné faktory na princípe APTT : FVIII; FIX; FXI; FXII; FXIII; prekalikreín; inhibítor FVIII; FIX  a iné;
  5. Primárna hemostáza:  ČK podľa Ivyho (Duka); vWF:RCo, vWFAc-funkcia; vWF-antigén;multiméry vWF; agregácia Tr po ADP; agregácia Tr po EPI; agregácia Tr po AA; agregácia Tr po Coll; PFA-100;
  6. Markery aktivácie Tr: B-TG; PF4; TBS;
  7. Fibrinolýza: Alfa 2- AP; Plg; PAI –funkcia;
  8. Endotelové markery: TM; vWF; tPA; PAI-1;
  9. Formácia fibrinu: F 1+2; TAT; PAP; FPA;
  10. Rôzne: VEGF; FN; TFPI; TF; RT; PZ; GMP-140; HIT;
  11. Anti-Xa: Frakcionovaný heparin (LMWH); Apixaban; Rivaroxaban; Fondaparin;
  12. Anti-IIa: (Dabigatran) Priame inhibítory koagulácie

Imunohematologické laboratórium

 • krvná skupina (KS) AB0, Rh(D), Rh fenotyp Dw/v,
 • Kell antigén,
 • skríning antierytrocytových protilátok,
 • Priamy antiglobulínový test (PAT),
 • chladové antierytrocytové protilátky,
 • skríningové vyšetrenie novorodenca pri podozrení na HCHN

Laboratórium predtransfuziologických vyšetrení

Skúška zlučiteľnosti

Laboratórium prietokovej cytometrie

Zabezpečuje stanovenie:

 • povrchových, cytoplazmatických a jadrových  znakov leukocytov (imunofenotypizácia) a vyšetrenie prognostických markerov CD20,CD38, klonality ľahkých reťazcov imunoglobulínov Ig kappa/lambda
 • povrchových, cytoplazmatických a jadrových znakov leukocytov (imunofenotypizácia) v bioptickom materiáli a vyšetrenie prognostických markerov pre liečbu CD20,CD38, klonality ľahkých reťazcov imunoglobulínov Ig  kappa/lambda;
 • expresie aktivačných markerov trombocytov u pacientov s trombofíliou CD62P, CD63,
 • expresie doštičkových glykoproteínov CD41,CD61,CD42a,CD42b, GPVI
 • CD34+ buniek
 • HIT – funkčné stanovenie heparínom indukovanej trombocytopénie

Krvná banka

Úsek skladovania a expedície transfúznych liekov

Úsek spracovania a skladovania hemopoetických kmeňových buniek