Návštevné hodiny

Návštevy je potrebné hlásiť službukonajúcej sestre. Návštevy detí mladších ako 15 rokov sú na oddelení zakázané. O zdravotnom stave pacienta informuje podľa priania príbuzných pacienta a s jeho súhlasom ošetrujúci lekár.