Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

Viedol nemocnicu v období od 9/2006 do 6/2011

2007

 • V novembri 2007 bolo odovzdané do prevádzky kompletne zrekonštruované Oddelenie invazívnej kardiológie. Jeho prestavba vrátane obstarania nového angiografu stála 54-miliónov korún. Pracovisko malo v tom čase 8 lôžok koronárnej jednotky a 6 pohotovostných lôžok určených pacientom po katetrizácii koronárnej artérie. Angioplastické zákroky sa vykonávali počas 8-hodinovej pracovnej doby.

2008

 • Martinská fakultná nemocnica získala v závere roku 2008 certifikát systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001.

2009

 • V marci 2009 otvorila Martinská fakultná nemocnica zrekonštruované Hemodialyzačné stredisko nachádzajúce sa na prízemí I.internej kliniky. V rámci prestavby bolo preinvestovaných viac ako 6,8 milióna korún. Išlo o prvú komplexnú prestavbu dialýzy počas jej 30-ročného fungovania.
 • V máji 2009 začalo svoju vedecko-výskumnú činnosť Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum. Projekt bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu  Výskum a vývoj, pričom CEPV naň získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 4 milióny €. Cieľom je zvýšenie kvality výskumu v oblasti perinatológie prostredníctvom postupnej modernizácie pracovísk JLF UK a UNM, ktoré sú do projektu zapojené – Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Neonatologická klinika, Urologická klinika, Klinika hematológie a transfuziológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej anatómie, Ústav molekulovej biológie.
 • V septembri 2009 MFN začala skúšobnú prevádzku softvéru na vyhodnocovanie verejných súťaží prostredníctvom elektronických aukcií. E-aukčný softvér s asistenčnou užívateľskou podporou sa začal v nemocnici používať pri obstarávaní liekov a špeciálneho zdravotného materiálu.
 • V septembri 2009 boli ukončené projektové práce na  Dostavbu chirurgického pavilónu v rámci Operačného programu zdravotníctvo financovaného z fondov EU. Išlo o najväčšiu investičnú akciu v novodobej histórii martinskej nemocnice v hodnote 14.936 460,- EUR. Minister zdravotníctva Richard Raši 23. novembra 2009 odovzdal stavenisko a poklepal základný kameň nového chirurgického pavilónu Prof. Pavla Šteinera.

2010

 • V januári 2010 prednosta Ústavu klinickej biochémie prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.  získal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra.  Ocenenie mu bolo udelené za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy v oblasti klinickej biochémie a prevzal ho z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašaproviča.
 • 1. júla 2010 bol zmenený oficiálny názov Martinskej fakultnej nemocnice na Univerzitnú nemocnicu Martin. K zmene názvu zdravotníckeho zariadenia došlo na základe platnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na to, že nemocnica pôsobí ako vedecko-výskumná aj výučbová základňa lekárov a má uzatvorenú zmluvu s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského, bude používať oficiálne označenie Univerzitná nemocnica Martin.
 • V septembri 2010 Neonatologická klinika UNM získala plaketu „Nemocnica priateľská k deťom“ – Baby Friendly Hospital.  Pracovisko, ktoré vedie prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. prešlo externým auditom komisie Slovenského výboru UNICEF, na základe ktorého mu bola plaketa oficiálne odovzdaná.
 • V októbri 2010 získala oficiálny štatút Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pracovisko dovtedy pôsobilo ako súčasť  Kliniky detí a dorastu UNM. Prvým prednostom novej klinky sa stal  Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. Tvorí ju úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti s 8 lôžkami a  anesteziologický úsek s ambulanciou predanestéziologických vyšetrení pre deti.

2011

 • V januári 2011 UNM otvorila v novozrekoštruovanej budove pri nemocničnej lekárni samostatné Detské fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, ktoré dovtedy od roku 1997 fungovalo v prenajatých priestoroch v Dojčenskom ústave v Martine.  Počas polročnej prestavby sa preinvestovalo 428-tisíc €. Na uvedenej sume sa sponzorsky podieľalo občianske združenie Matka a dieťa Turca a čiastkou 200 tisíc € prispelo mesto Martin.
 • V marci 2011 bola dokončená kompletná ročná prestavba Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz. Zrekonštruovaná budova sa nachádza na Kollárovej ulici a pracovisko v nej sídli od roku 1974. Ústav vedený prof. MUDr. Františkom Novomeským, PhD je zameraný na vykonávanie extenzívnej znaleckej, konzultačnej a poradenskej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní, osobitne v prípadoch zvlášť závažnej trestnej činnosti a organizovaného zločinu. Boli tu vypracované viaceré rozsiahle expertízy vo veci najzávažnejších kriminálnych káuz v SR.