Kvalita zdravotnej starostlivosti

Kvalita v akejkoľvek organizácii všeobecne znamená vyrábať produkty alebo poskytovať služby v zhode s požiadavkami zákazníkov či klientov. Kvalitu v zdravotníctve možno definovať ako poskytovanie takej starostlivosti, ktorá uspokojí alebo dokonca prekoná  očakávania pacientov.
Naším cieľom je poskytovanie takých zdravotníckych služieb, ktorých konečným cieľom je zlepšovanie zdravotného stavu, zvyšovanie kvality života a spokojnosti ľudí, o ktorých sa naša nemocnica stará.

História OMK

Manažovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti má v našej nemocnici dlhú tradíciu. Funkcia manažéra kvality bola  v nemocnici vytvorená v roku 1996. V roku 1998 bol vytvorený Úsek vedy, výskumu a kvality, do ktorého bol zaradený aj novovytvorený Odbor manažérstva kvality (OMK) pod vedením Ing. Dušana Kompiša.
Pracovníci OMK boli zakladateľmi prvej zdravotníckej sekcie v rámci Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a v roku 2004 iniciovali tiež prvý krát založenie Technického výboru na akreditáciu v zdravotníctve pri Slovenskej národnej akreditačnej službe. OMK od svojho vzniku úzko spolupracoval so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu.
Keď k 1. januáru 2007 vznikla povinnosť zavedenia systému manažérstva kvality u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa § 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a podľa § 7 odsek 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, vrcholový manažment nemocnice rozhodol o implementácii systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Z tohto dôvodu došlo k organizačnej zmene. Vrcholový manažment UNM vymenoval predstaviteľa manažmentu pre kvalitu a vedúceho Odboru manažérstva kvality, ktorý koordinuje celý systém manažérstva kvality v UNM. Vedúci OMK je priamo podriadený riaditeľovi UNM. Zároveň bola zriadená Rada kvality, ktorá je poradným a riešiteľským orgánom riaditeľa UNM v oblasti procesov v nemocnici.
Celá príprava na certifikáciu systému manažérstva kvality trvala jeden a pol roka a v decembri 2008 sme úspešne absolvovali certifikačný audit.  V ďalších rokoch sme úspešne rozvíjali zavedený systém a  následne potom sme pravidelne certifikát obhájili pri tzv.  dozorových  auditoch, ktorých záverom bolo zistenie, že procesy riadenia kvality v nemocnici sú udržiavané a sú neustále rozvíjané a zlepšované.

Súčasnosť OMK

Zavedený systém manažérstva kvality v UNM  sa týka všetkých procesov. Zahŕňa riadenie, poskytované zdroje, pracovné procesy, výber kvalifikovaného personálu,  pracovné prostredie a v neposlednom rade aj poskytovanú službu zdravotnej starostlivosti. Všetko je podriadené tomu, aby konečným výsledkom bola spokojnosť pacienta.
Výsledky externých auditov potvrdili,  že UNM je ekonomicky stabilné a vedecky inovatívne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť na medzinárodne porovnateľnej úrovni od prenatálneho veku, do obdobia staroby.

UNM je nemocnica, ktorá je priateľská k svojim pacientom, návštevníkom, študentom a zamestnancom.

Plány a budúcnosť OMK

Cieľom systému manažérstva kvality v našom zdravotníckom zariadení je do ďalších rokov úspešne zvládnuť externé audity normy ISO 9001:2008, ktoré potvrdia trvalé zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality a našich poskytovaných služieb a pripraviť postupne všetky medicínske laboratóriá na akreditáciu podľa normy ISO 15198.

Politika kvality

Politika kvality UNM znie:

  1. Vrcholový manažment UNM preberá zodpovednosť za kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality, ktorý je zárukou zvyšovania spokojnosti našich pacientov.
  2. Nami poskytovanú zdravotnú starostlivosť považujeme za službu založenú na etických princípoch, ktorú v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine cieľovo zameriavame na zlepšovanie kvality zdravia a kvality života ľudí v našej pôsobnosti.
  3. Plnenie tohto náročného cieľa si zároveň vyžaduje od každého človeka, ktorý využíva naše služby, prebratie zodpovednosti za svoje zdravie, dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára, ako aj pevné odhodlanie zlepšovať kvalitu svojho života, ktorá neoddeliteľne súvisí s kvalitou zdravia.
  4. UNM zabezpečuje nielen komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale v spolupráci s JLF UK aj pregraduálne, postgraduálne/doktorandské a špecializačné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Zároveň pripravujeme aj vzdelávanie verejnosti. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zapájame do tvorby nových diagnostických a liečebných postupov na zefektívňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  5. Rozširovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti odvíjame od definície kvality zdravia, ktorú chápeme vo všetkých dimenziách zdravia: telesnej, duševnej a duchovnej. V tejto súvislosti budeme ďalej rozvíjať spoluprácu s pastorálnou a diakonickou starostlivosťou.
  6. UNM a JLF UK sa intenzívne zapájajú do integrovaného výskumu a vývoja v EÚ a do medzinárodných projektov cieľovo orientovaných na rozvoj poznatkov skvalitňovania a zefektívňovania zdravotnej starostlivosti. Hodnotenie úspešnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti budeme vykonávať na báze medzinárodne overených modelov. Zároveň sa zapájame do národných aktivít v oblasti objektivizácie hodnotenia výkonnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby všeobecne uznávané hodnoty zdravia neboli len proklamovaným vyhlásením, ale aj kvalitatívnym znakom ovplyvňujúcim tvorivé schopnosti ľudí.
  7. V rámci systému manažérstva kvality budeme zvyšovať spokojnosť našich zamestnancov, ich vzdelávanie, zlepšovanie medziľudských vzťahov, zvyšovanie motivácie tvorivej práce založenej na etike a empatickej komunikácii.
  8. Od každého zamestnanca UNM vyžadujeme prebratie zodpovednosti za kvalitu výsledkov svojej práce. Zárukou kvality je práca vykonávaná s láskou a vedomím, že každý z nás sa môže kedykoľvek ocitnúť v pozícii pacienta.
  9. Pripravujeme program „Zdravie pre ľudí v 21. storočí v našej regionálnej pôsobnosti“, ktorým budeme plniť program Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“. Tento program považujeme za našu dlhodobú víziu k trvalému zlepšovaniu.