Operačné výkony

Operácie nádorov mozgu a miechy

 • odstránenie nádorov mozgu a miechy sa vykonáva pod mikroskopickou kontrolou s využitím moderných technológií, ktoré zvyšujú bezpečnosť operačného výkonu pre pacienta  – navigácia 3D iUS Sono Wand Invite a intraoperačný neuromonitoring
 • histologizácia nádoru alebo iného patologického nálezu nejasného pôvodu – odber vzorky na histologické vyšetrenie sa vykonáva s využitím modernej operačnej navigácie 3D iUS Sono Wand Invite
 • predoperačná embolizácia nádoru – metóda intervenčnej rádiológie, umožňuje uzatvorenie ciev nádoru lepidlom alebo mikročasticami, čo následne zníži krvné straty počas operácie nádoru

Operačná liečba chrbtice postihnutej degeneratívnym procesom

Na pracovisku sa vykonávajú operačné výkony v celom rozsahu chrbtice

 • mikrodiskektómia – odstránenie medzistavcovej platničky s uvoľnením nervových štruktúr, vykonáva sa pod mikroskopickou kontrolou
 • izolované dekompresívne výkony na chrbtici – odstránením stavcového oblúka, medzistavcového kĺbu a medzistavcového väzu, pod mikroskopickou kontrolou sa uvoľnia nervové štruktúry
 • stabilizačné operácie chrbtice – otvoreným alebo perkutánnym (minimálne invazívnym) prístupom sa zastabilizuje chrbtica pomocou vnútorného stabilizačného systému (skrutky, tyčky, dlahy)
 • rigidné náhrady medzistavcových platničiek –po odstránení medzistavcovej platničky predným alebo zadným prístupom sa do medzistavcového priestoru vloží pevná náhrada, ktorá umožní      fúziu (pevné spojenie) medzi telami stavcov
 • mobilné náhrady medzistavcových platničiek – po odstránení medzistavcovej platničky predným prístupom sa do medzistavcového priestoru vloží mobilná náhrada platničky, ktorá zachová pohyb v danom pohybovom segmente chrbtice
 • korpektómia – odstránenie tela stavca predným operačným prístupom, vloženie medzistavcového košíka (náhrady tela stavca) a stabilizácia pomocou dlahy a skrutiek

Operačná liečba úrazov chrbtice 

na pracovisku sa vykonáva chirurgická liečba úrazov chrbtice v celom rozsahu otvoreným prístupom a perkutánnym, minimálne invazívnym, prístupom

 • laminektómia, zadná transpedikulárna stabilizácia – odstránenie stavcového oblúka s uvoľnením nervových štruktúr a vnútorná stabilizácia chrbtice pomocou skrutiek a tyčiek
 • zadná transpedikulárna stabilizácia – otvoreným alebo perkutánnym (minimálne invazívnym) prístupom, stabilizácia chrbtice pomocou skrutiek a tyčiek
 • korpektómia – odstránenie tela stavca predným operačným prístupom, vloženie medzistavcového košíka (náhrady tela stavca) a stabilizácia pomocou dlahy a skrutiek
 • perkutánna vertebroplastika a kyfoplastika – aplikácia kostného cementu do tela stavca po zlomenine minimálne invazívnym spôsobom

Operačná liečba chrbtice postihnutej osteoporózou

 • perkutánna vertebroplastika a kyfoplastika – aplikácia kostného cementu do tela stavca minimálne invazívnym spôsobom
 • zadná augmentovanátranspedikulárna stabilizácia  – stabilizácia chrbtice (otvoreným alebo minimálne invazívnym spôsobom) využitím špeciálnych dutých skrutiek s dierkami,čo umožní  pevné prepojenie skrutky a priľahlého tela stavca aplikovaným kostným cementom

Operácie nádorov chrbtice

na pracovisku sa vykonávajú operačné výkony v celom rozsahu chrbtice

 • radikálne odstránenie nádoru zadným prístupom bez nutnosti stabilizácie – odstránenie nádoru sa vykonáva pod mikroskopickou kontrolou
 • radikálne odstránenie nádoru zadným prístupom s nutnosťou stabilizácie– odstránenie nádoru pod mikroskopickou kontrolou a následná stabilizácia chrbtice pomocou skrutiek a tyčiek
 • radikálne odstránenie nádoru predným prístupom s náhradou tela stavca (korpektómia) a prednou stabilizáciou (dlaha a skrutky) - odstránenie nádoru sa vykonáva pod mikroskopickou kontrolou, následne sa vloží náhrada tela stavca a vykoná sa predná stabilizácia skrutkami a dlahou
 • parciálne odstránenie nádoru – v prípade, keď nie je možné radikálne odstránenie nádoru, sa nádor odstráni čiastočne s cieľom uvoľnenia nervových štruktúr a odberu materiálu na histologické vyšetrenie nádoru
 • histologizácia nádoru – odber materiálu nádoru otvoreným alebo minimálne invazívnym spôsobom s cieľom získania materiálu na podrobné histologické vyšetrenie nádoru
 • perkutánna vertebroplastika – aplikácia kostného cementu do tela stavca postihnutého nádorom minimálne invazívnym spôsobom, cieľom je zníženie lokálnej bolesti viazanej na nádorové postihnutie stavca
 • predoperačná embolizácia nádoru – metóda intervenčnej rádiológie, umožňuje uzatvorenie ciev nádoru lepidlom alebo mikročasticami, čo následne zníži krvné straty počas operácie nádoru

Ošetrenie výdutí vnútrolebkových ciev

 • mikrochirurgickou technikou –výduť na mozgovej tepne sa ošetrí naložením klipu (štipca) na krčok výdute alebo sa výduť obloží svalom, svalovým obalom a lepidlom, operácia sa uskutočňuje s využitím mikroskopu
 • endovaskulárne ošetrenie – metóda intervenčnej rádiológie, ktorá umožňuje vnútrocievnym spôsobom pomocou katétra zavedeného do cievneho systému vyplniť výduť mozgovej tepny mikrošpirálkami a do mozgovej cievy podľa potreby vložiť stent (výstuž)

Operačné výkony na periférnom nervovom systéme

 • operácie úžinových syndrómov končatín – uvoľnenie periférnych nervov z útlaku, zo zrastov a jazvy, napríklad syndróm karpálneho kanála, syndróm kubitálneho kanála
 • operácie nádorov periférnych nervov  – odstránenie nádorov periférnych nervov pod mikroskopickou kontrolou
 • operačná liečba úrazov periférnych nervov – operačné ošetrenie periférnych nervov s využitím mikroskopu, pri prerušení nervu spojenie koncov jemným šijacím materiálom, podľa potreby využitie nervového štepu a tkanivového lepidla

Operačná liečba pacientov s úplným poúrazových prerušením miechy, implantácia Brindleyho stimulátora

 • ide o unikátnu operačnú metódu, ktorá umožňuje pacientovi kontrolovať močenie, vyprázdňovanie stolice a sexuálne funkcie. Naše pracovisko vykonalo 1. úspešnú implantáciu Brindleyho stimulátora na Slovensku u pacienta s úplným poúrazovým prerušením miechy.

Operačná liečba úrazov hlavy (u dospelých a detských pacientov, vrátane novorodencov)

Operačné výkony detskej neurochirurgie

 • na pracovisku sa vykonávajú operačné výkony u detských pacientov od predčasne narodených novorodencov až po adolescentov

 

Operačná liečba detského hydrocefalu a hydrocefalu u dospelých pacientov

 • v rámci operačnej liečby hydrocefalu využívame vonkajšie a vnútorné drenážne systému (shunty) a neuroendoskopické operačné metódy. Ich cieľom je prostredníctvom vytvorenia alternatívnej drenáže mozgomiechového moku zabezpečiť normálny vnútrolebkový tlak.

 

Operačná liečba spontánneho krvácania do mozgu

 • odstránenie krvácania v mozgu pomocou mikroskopu sa vykonáva v prísne indikovaných prípadoch, kedy sa v rámci rozhodnutia pre operačný výkon zohľadňuje veľkosť a lokalizácia krvácania, postihnutie funkčne dôležitých oblastí mozgu, neurologický obraz a celkový klinický stav pacienta

 

Endovaskulárne ošetrenie cievnych malformácií mozgu a miechy

 • metóda intervenčnej rádiológie, ktorá umožňuje vnútrocievnym spôsobom pomocou katétra zavedeného do cievneho systému uzavrieť cievnu malformáciu pomocou lepidla alebo mikročastíc