Špecializované vyšetrenia

Informácie pre pacientov

Vážená pani, vážený pán, vyšetrenia na rádiologickej klinike sa pre ambulantných pacientov realizujú podľa platných predpisov a noriem na základe písomnej objednávky od odosielajúceho lekára, kde má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave s čitateľným podpisom a razítkom. Pacientov objednávame na konkrétny termín, je však potrebné uvedomiť si, že naše pracoviská sú v univerzitnej nemocnici, kde situačne musíme uprednostniť závažné stavy, polytraumy, náhle zlyhania životných funkcií. V takýchto prípadoch budete oslovený personálom, ktorý vám ponúkne voľbu preobjednať sa na najbližší voľný termín.

Informácie pre pacientov na CT vyšetrenie

Počítačová tomografia – /ďalej len CT/ je moderná diagnostická metóda, ktorá využíva ionizujúce /röntgenové/ žiarenie. Radiačná dávka potrebná na vytvorenie zobrazenia je do istej miery radiačnou záťažou pre vyšetrujúceho pacienta, preto by mal indikáciu na CT vyšetrenie dôkladne zvážiť Váš indikujúci lekár. Rizikovou skupinou pre CT vyšetrenia sú deti, ženy v reprodukčnom veku a tehotné ženy. Röntgenové žiarenie môže nezvratne poškodiť plod, preto tehotné ženy by nemali byť vyšetrované pomocou CT! Vyšetrenie by malo byť indikované iba v ohrození života matky. Pokiaľ natívne CT vyšetrenie nepostačuje na diagnostiku ochorenia, je potrebné podať pri vyšetrení do žily kontrastnú látku.

Riziká podania kontrastnej látky

Použitie jódových kontrastných látok môže vyvolať nežiaduce účinky, ktoré sú mierneho alebo stredného stupňa, niekedy sa však môžu vyskytnúť závažnejšie, s možnými smrteľnými anafylaktoidnými reakciami. Pozitívna alergická anamnéza nie je kontraindikáciou, vyžaduje si však premedikáciu (podáva indikujúci lekár).

Najmä u pacientov so znížením renálnych funkcií môže nastať zlyhanie obličiek (obvykle prechodné).

Kontrastné látky s obsahom jódu môžu ovplyvniť funkčnosť štítnej žľazy.

Možné komplikácie pri intravenóznom podaní kontrastnej látky

Prasknutie žily a extravazácia (únik kontrastnej látky do okolitého tkaniva). Bolestivosť v mieste vpichu. Pocit napnutia. Možný vznik hematómu (krvnej podliatiny). Zápal tkaniva až nekróza.
Pri aplikácii kontrastnej látky môže dôjsť k nežiadúcim účinkom, ktoré udávajú výrobcovia v príbalových letákoch, vrátane:

Závažné anafylaktické reakcie (ich výskyt je zriedkavý až raritný)

Postihujú kardiovaskulárny (srdcovocievny) systém: periférna vazodilatácia (rozšírenie ciev) s výrazným znížením tlaku, reflexná tachykardia (zrýchlený srdcový tep), dyspnoe (dýchavičnosť), nepokoj, cyanóza (modrasté sfarbenie kože a slizníc), strata vedomia nasledujúca po zastavení dýchania alebo srdcovej činnosti, úmrtie.

Menej závažné anafylaktické reakcie

Pocit tepla, nevoľnosť, svrbenie a kožný exantém, zvracanie.
Na CT vyšetrenie je nutné dostaviť sa nalačno (po dobu 4 hodín žiadna potrava ani tekutiny). Pre diabetikov dávame pokyny individuálne. Pri vyšetrení v oblasti brucha a panvy vyžadujeme prípravu, kedy pacient pije tekutinu podľa našich pokynov.
Doneste si čisté CD na napálenie vyšetrenia.

Informácie pre pacientov na MR vyšetrenie

Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia metóda, ktorá využíva na vytvorenie obrazu magnetické pole a rádiové vlny bez použitia radiačného žiarenia (na rozdiel od CT, klasického RTG alebo nukleárnej medicíny).

K vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava. Tri hodiny pred vyšetrením musíte byť nalačno (neprijímať žiadne tekutiny ani potravu). Doneste si čisté CD na napálenie vyšetrenia. Je vhodné priniesť si zdravotnú kartu, predchádzajúce RTG, CT, MR vyšetrenia + CD záznam z predchádzajúceho CT, MR vyšetrenia (pokiaľ boli robené, tieto nálezy potrebujeme na možnosť porovnania alebo lepšieho zhodnotenia aktuálneho nálezu).

Absolútnou kontraindikáciou k MR vyšetreniu je prítomnosť kardiostimulátoru a kochleárnych implantátoch. Relatívnou kontraindikáciou je prítomnosť rôzneho kovového materiálu v tele pacienta (patria sem ako náhrady kĺbov, tak aj svorky po mozgových operáciách, brušných výkonoch, rôzne žiariče, kovové fixné dentálne mostíky, svorky po sternotómii a pod.). Pri rozhodovaní o možnosti vyšetrenia je určujúce, či je kov s MR kompatibilný. U novších implantátov býva tento údaj už uvedený ako súčasť dokumentácie, pokiaľ tento údaj chýba, je nutné materiál preventívne považovať za inkompatibilný. Dôležitým predpokladom kvalitného vyšetrenia je schopnosť pacienta nehýbať sa počas vyšetrenia, ktoré trvá cca 20-60 minút. Pacientov s klaustrofóbiou a malé deti vyšetrujeme v anestéze.