Diagnostika

Z konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú všetky štandardné skiagrafické vyšetrenia, takisto skiaskopické vyšetrenia GITu, hrudníka.

Na ultrazvukovom pracovisku realizujeme všetky bežné vyšetrenia v oblasti krku, brucha, panvy, mozgu u detí, šliach, svalov, mäkkých tkanív, dopplerovké vyšetrenia ciev, cielené biopsie s odberom tkaniva na cytologické alebo histologické vyšetrenie a drenáže s kontrolovaným zavedením drénu.

Na mamografickom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia prsníkov, predoperačné zavedenia vodiča do nehmatnej lézie, bioptické výkony s použitím vákuového mamotómu.

Na CT a MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj CT angiografické vyšetrenia ( okrem koronárnych ciev), virtuálna CT kolonoskopia, perfúzne vyšetrenie, quantitatívna analýza pľúc a MR vyšetrenia mozgových ciev a ciev v oblasti brucha a panvy, MR spektroskopické vyšetrenia. Na CT pracovisku sa vykonávajú aj cielené biopsie, drenáže.

Na angiografickom pracovisku sa okrem diagnostických angiografií v celom rozsahu realizujú intervenčné terapeutické výkony.

Angiografia je zobrazovacia metóda na znázornenie cievneho systému (tepien a žíl). Obrazy sú počítačom vytvárané pomocou röntgenového žiarenia po podaní kontrastnej látky cez prístupové cievy. Najčastejším prístupovým miestom pre katetrizáciu je stehenná tepna pre jej dostatočnú šírku a povrchové uloženie. Po zavedení inštrumentária do cievneho systému je systémom vodičov a katétrov možné nasondovať ľubovoľné cievy v tele, aj s priemerom pod 1 mm a následne vykonať liečebnú procedúru.

Katetrizačná angiografia sa najčastejšie používa na diagnostiku a následnú liečbu:

  • arteriálnych a venóznych zúžení a uzáverov (napr. zúženie krčných tepien, periférnych tepien horných a dolných končatín, obličkových a viscerálnych tepien, žíl horných a dolných končatín, vnútrolebečných ciev)
  • patologických cievnych malformácií, aneuryziem a tumorov
  • ochorení aorty (aneuryziem, disekcií)

Na uzatváranie miesta vpichu sa používajú mechanické pomôcky a zariadenia, ktoré zvyšujú komfort pre pacienta a znižujú riziko komplikácií.