Výskumné projekty

Vybrané publikácie pracovníkov Neurologickej kliniky JLF UK a UN v Martine od roku 2000

Periodiká publikované v Českej republike

 1. Kurča E., Drobný M., Vyletelka J., Voško M.R., Michalik J.: Naše skúsenosti s imunomodulačnou liečbou multifokálnej motorickej neuropatie. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 1999, 2, s. 104-107.
 2. Kurča E., Bettecken T., Sršňová K., Drobný M., Sršeň Š., Michalik J., Kučera P.: Hereditárna neuropatia so sklonom k vzniku tlakových obŕn (HNPP) – prvá rodina s potvrdenou HNPP analýzou DNA v Slovenskej republike. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 1999, 4, s. 232-235.
 3. Drobný M., Michalik J., Kurča E., Švaleková A.: Cievne mozgové príhody (CMP) v regióne Turiec (1996-1997). Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2000, 2, s. 77-85.
 4. Drobný M., Michalik J., Kurča E., Švaleková A.: Niektoré ďalšie okolnosti a riziká ovplyvňujúce osud pacientov s CMP. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2000, 3, s. 134-140. 
 5. Drobný M., Kurča E., Voško M.R.: Zvýšený výskyt periférnej obrny tvárového nervu. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2000, 1, s. 24-30. 
 6. Konrádová V., Zeman J., Stratilová L., Heřmanská J., Všetička I., Mišovicová N., Kurča E., Gerinec A., Houštěk J.: Leberova hereditární atrofie optiku (LHON). Časopis lékařů českých, 1999, 138, 18, s. 565-568.
 7. Kurča E., Sániová B., Drobný M., Kučera P.: Malígna hypertermia - aktuálny pohľad. Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, 6, s. 221-225.
 8. Michal L., Szilágyiová M., Kurča E., Šimeková K., Hudečková H.: Ramsay-Huntov syndróm. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2003, 3, s. 143-145.
 9. Voško M.R., Kurča E., Michalik J., Poupětová H., Berná L., Adamková M., Drobný M.: Šesťročné sledovanie adultnej formy metachromatickej leukodystrofie. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2003, 4, s. 304-307.
 10. Zeleňák K., Kurča E., Zeleňáková J., Cisáriková V., Nosáľ V., Poláček H.: Endovaskulárna liečba stenóz karotických tepien (CAS) – súčasné indikácie. Praktická flebologie, 2004, 1, s. 28-31.
 11. Drobný M., Trstenský D., Piťhová B., Šingliarová M., Kurča E.: Creutzfeldt–Jakobova choroba – retrospektívna analýza klinických príznakov a EEG nálezov. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2004, 6, s. 437-444. 
 12. Vyšehradský R., Kurča E., Vyskoč J., Rozborilová E.: Ventilačná insuficiencia pri morbus Charcot-Marie-Tooth. Kazuistiky v pneumologii, 2004, 2, s. 4-9.
 13. Kučera P., Brezinová M., Kurča E.: Sympatiková kožná odpoveď u pacientov so sclerosis multiplex. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2005, 4, s. 251-255.
 14. Sivák Š., Kurča E., Jančovič D., Petriščák Š., Kučera P. Náčrt súčasného pohľadu na problematiku ľahkých poranení mozgu so zameraním na dospelú populáciu. Časopis Lékařú Českých, 2005, 7, s. 445-450.
 15. Nosáľ V., Šaňák D., Herzig R., Zeleňák K., Kurča E., Kaňovský P.: Náhla cievna mozgová príhoda ischemická – súčasné zobrazovacie možnosti. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2006, 4, s. 272-279. 
 16. Voško M.R., Kurča E., Nosáľ V.: Úloha plazminogén-plazmínového systému pri ischemickom mozgovom infarkte. Možnosti využitia nových poznatkov vo vývoji nových trombolytických látok. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2006, 2, s. 107-114.
 17. Imreová H., Pura M., Kurča E.: Znížená rýchlosť nervového vedenia nervus plantaris medialis – včasný marker senzitívneho nervového poškodenia pri diabetickej polyneuropatii. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2006, 1, s. 33-38.
 18. Kantorová E., Kurča E., De Riggo J., Šútovský J., Michalik J., Nosáľ V., Rozborilová E., Hamžík J., Hladká M., Plank J. Neurosarkoidóza - zriedkavý prípad sarkoidózy krčnej miechy. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2008, 5, s. 588-591.  
 19. Kurča E. Syndróm karpálneho tunela. Česká a Slovenská  Neurológia a Neurochirurgia, 2009, 6, s. 499-510.
 20. Michalik J., Kurča E., Hladká M., Hofericová B., Nosáľ V., Grofik M. et al. Extrémna hypertrofia periférnych nervových štruktúr pri CIDP - kazuistika. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2011, 1, s. 72-75.
 21. Turcanova Koprusakova M, Kurca E, Sivak S, Bittsansky M, Benco M, Sutorova D, Javorka K, Polacek H. Non - invasive determination of hemispheric language and upper limb dominance in healthy subjects. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2013, 109(3), s. 315-321.

Periodiká publikované v Slovenskej republike

 1. Drobný M., Švaleková A., Michalík J., Krajňák V., Krátky M., Kurča E.: Lokálne imunodefekty - produkty voľných kyslíkových radikálov. Bratislavské lekárske listy, 1997, 98:4, s. 204-208.
 2. Michalík J., Kurča E., Drobný M., Voško M.R., Máliš V., Mišovicová N., Zeman J., Konrádová V., Stratilová L., Houštěk J.: Leberova hereditárna neuropatia zrakového nervu. Bratislavské lekárske listy, 1999, 100, 11, s. 598-600.
 3. Kučera P., Baláž M., Varsik P., Kurča E.: Pathogenesis of alcoholic neuropathy. Bratislavské lekárske listy, 2002, 103 (1), s. 26-29.
 4. Kurča E., Kučera P.: Senzitívny neurogram nervus plantaris medialis v diagnostike diabetickej neuropatie. Neurológia pre prax, 2002, 4, s. 215-217.
 5. Švihra J., Kurča E., Ľupták J., Kliment J.: Neuromodulative treatment of overactive bladder – noninvasive tibial nerve stimulation. Bratislavské lekárske listy, 2002, 103 (12), s. 482-485.
 6. Kurča E., Cibulčík F.: Klinické využitie troch indexov charakterizujúcich vedenie distálnym úsekom nervus medianus v diagnostike syndrómu karpálneho tunela. Neurológia pre prax, 2003, 1, s. 34-37.
 7. Trstenský D., Kurča E., Michalik J., Voško M.R., Kantorová E., Adamicová K., Fetisovová Ž.: Integrita centrálneho a periférneho nervového systému pri juvenilnej hyalínovej fibromatóze. Kazuistika. Neurologie pro praxi, 2003, 6, s. 54-57.
 8. Kurča E., Kučera P.: Syndróm karpálneho tunela – patogenéza, diagnostika a liečba. Neurologie pro praxi, 2004, 2, s. 91-95.
 9. Kurča E.: Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia. Neurologie pro praxi, 2004, 1, s. 7-10.
 10. Kučera P., Goldenberg Z., Kurča E.: Sympathetic skin response: review of the method and its clinical use. Bratislavské lekárske listy, 2004, 3, s. 108-116.  
 11. Goldenberg Z., Kučera P., Brezinová M., Kurča E., Barák L., Traubner P.: Clinically unapparent central motor pathways lesion in diabetes mellitus type I patients. A transcranial magnetic stimulation study. Bratislavské lekárske listy, 105, 2004, 12, s. 400-403.
 12. Grofik M., Nosáľ V., Kurča E., Kučera P.: Neurologické prejavy diabetes mellitus. Neurologie pro praxi, 2005, 1, s. 56-61.
 13. Kurča E.: Vybrané primárne svalové ochorenia podmienené poruchami štruktúry a funkcie iónových kanálov a príbuzné nozologické jednotky: myotónie a paramyotónia. Neurologie pro praxi, 2005, 4, s. 146-149.
 14. Nosáľ V., Kurča E., Koprušáková M., Putišová M., Adamičová L.: Fibrilácia predsiení a prevencia vzniku alebo recidívy ischemickej NCMP – podcenený problém? Neurológia, 2006, 2, s. 90-92.
 15. Zeleňák K., Kurča E., Nosáľ V., Zeleňáková J., Michalik J.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej NCMP – teória a prax. Neurológia, 2006, 2, s. 100-107.
 16. Zákopčan J., Kuba R., Hofericová B., Brázdil M., Novák Z., Chrastina J., Kurča E. Kombinace dvou epileptických syndromu (lezionální temporální epilepsie a juvenilní myoklonická epilepsie). Neurologie pro praxi 2007, 5, s. 300-302.
 17. Kurča E., Nosáľ V., Grofik M., Sivák Š., Turčanová-Koprušáková M., Kučera P. Single parameter wrist ultrasonography as a first-line screening examination in suspected carpal tunnel syndrome patients. A prospective study. Bratislavské lekárske listy, 2008, 109(4), s. 177-179.
 18. Kantárová D., Ježíková A., Macháleková K., Kurča E., Makovický P., Mokáň M. Fabryho choroba - ochorenie na ktoré treba myslieť. Interná medicína 2008, 11, s. 595-598.
 19. Kantorová E., Kurča E., Kutlák M., Migra M., Galajda P. Metabolický syndróm a cievna mozgová príhoda. Diabetes a obezita 2008, 15, s. 69-81.
 20. Martinka E., Murín J., Tkáč I., Kurča E., Krahulec B., Galajda P., Mokáň M. Makrovaskulárne (aterosklerotické, kardiovaskulárne) komplikácie u pacientov s diabetes mellitus. Diabetes a obezita 2008, 15, s. 93-118.
 21. Turčanová M., Kurča E., Nosáľ V., Sivák Š. Nové možnosti určenia lokalizácie cerebrálnych funkcií pomocou neinvazívnych vyšetrovacích metód a ich využitie v praxi. Neurológia 2008, 1, s. 15-18.
 22. Nosáľ V., Kurča E., Turčanová-Koprušáková M., Zeleňák K., Michalik J. Nestabilný karotický plát. Neurológia 2009, 1, s. 31-34.
 23. Turčanová-Koprušáková M., Kurča E., Javorka K., Nosáľ V. Dominancia hemisfér. Neurológia 2009, 1, s. 19-23.
 24. Špalek P., Kurča E., Cibulčík F., Kučera P., Vyletelka J. Diagnostika a liečba multifokálnej motorickej neuropatie - odporúčania pre prax. Neurológia 2010, 5(3), s. 168-172.
 25. Nosáľ V., Zeleňák K., Michalik J., Kantorová E., Sivák Š., Kurča E. Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia. Neurológia 2010, 5(3), s. 142-146.
 26. Nosáľ V., Sivák Š., Kurča E. Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI). Metodický postup vyšetrenia venózneho systému pomocou ultrazvuku. Neurológia 2010, 5(3), s. 163-167.
 27. Kantorová E., Kurča E., Michalik J., Nosáľ V., Zeleňák K., Dvorský M., Galajda P., Mokáň M. Rizikové faktory subtypov ischemických cievnych mozgových príhod. Diabetes a obezita 2010, 10(20), s. 67-75.
 28. Kantorová E., Kurča E., Michalik J.: Hodnotenie kvality života pacientov so sclerosis multiplex. Neurologie pro praxi, 2012, 13(4), s. 213-215.
 29. Zeleňák K., Zeleňáková J., Nosáľ V., Kantorová E., Kurča E., Poláček H.: Kombinácia mechanickej trombektómie a lokálnej trombolýzy pri liečbe trombózy venóznych splavov. Neurológia, 2012, 7(1), s. 29-32.
 30. Zeleňák K., DeRiggo J., Zeleňáková J., Nosáľ V., Kantorová E., Kurča E.: Endovaskulárna liečba agresívnej durálnej fistuly Onyxom. Neurológia, 2012, 7(1), s. 22-25.
 31. Jankovičová N., Nosáľ V., Grossmann J., Michalik J., Kurča E.: Konverzná porucha ako zriedkavá príčina poruchy močenia – kazuistika. Neurológia, 2012, 7(2), s. 80-82.
 32. Grossmann J., Michalik J., Sivák Š., Hollá G., Nosáľ V., Kurča E.: Frontotemporálna lobárna degenerácia – sémantická demencia. Neurológia, 2012, 7(2), s. 86-89.
 33. Kurča E., Žiak P., Zeleňák K.: Ochorenia postihujúce tretí, štvrtý a šiesty kraniálny nerv. Neurologie pro praxi, 2012, 13(5), s. 252-256.
 34. Sivák Š., Nosáľ V., Kurča E.: Súčasné názory na problematiku ľahkého mozgového poranenia. Neurologie pro praxi, 2013, 14(2), s. 74-77.
 35. Michalik J., Čierny D., Lehotský J., Kurča E.: Vybrané biologické a biochemické markery sclerosis multiplex. Neurologie pro praxi, 2014, 2, s. 60-62.
 36. Nosáľ V., Zeleňák K., Sivák Š., Dluhá J., Kantorová E., Michalik J., Kurča E.: Disekcia krčnej tepny. Neurológia 2014; 9 (1): 14-17.
 37. Kantorová E., Michalik J., Sivák Š., Nosáľ V., Kurča E.: Evokované potenciály v diagnostike a monitorovaní vývoja roztrúsenej sklerózy. Neurológia 2014; 9 (1): 18-22.
 38. Novomeský F., Sivák Š., Janík M., Kurča E. Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov. Neurologie pro praxi, 2015, 4, s. 190-194.
 39. Kurča E., Sivák Š., Nosáľ V., Novomeský F. Akútna výšková choroba. Neurologie pro praxi, 2015, 4, s. 195-197.
 40. Sivák Š., Nosáľ V., Kantorová E., Dluhá J., Turčanová-Koprušáková M., Čierny D., Kolarovszki B., Kurča E. Postkomočný syndróm. Neurológia, 2015, 3, s. 142-145.
 41. Dluhá J., Nosáľ V., Sivák Š., Zeleňák K., Rozprávková E., Semančiková E., Kurča E. Disekcia vertebrálnej tepny – kazuistika. Neurológia, 2015, 1, s. 40-42.
 42. Kurča E. Peginterferón beta 1a (Plegridy®). Neurológia, 2015, 2, s. 113-115.

Periodiká publikované v zahraničí

 1. Drobný M., Sániová B., Michalik J., Luliak M., Kurča E., Švaleková A.: Practices of Stroke Care and Rehabilitation in Turiec Region. Journal of health management and public health, 1999, Vol 4, No 3-4, s. 38-46.
 2. Kurča E., Drobný M.: Four quantitative EMG methods and theirs individual parameter diagnostic value. Electromyography and Clinical Neurophysiology, 2000, No 8, Vol 40, s. 451–458.
 3. Drobný M., Kurča E.: Possible extrapyramidal system degradation in Parkinson¢s disease. Brain Research Bulletin, 2000, No 4, Vol 53, s. 425-430.
 4. Kurča E., Drobný M., Voško M.R., Nosáľ V., Goldman A.M., Straková J., Grofik M.: Unique case of eleven Bell¢s palsy episodes. International Journal of Neuroscience, 2001, 111, s. 55-65.
 5. Kurča E., Kadaňka Z., Drobný M., Nosáľ V., Grofik M.: Antineuronal antibody testing in an unusual case of recurrent Bell's palsy. Acta Clinica Croatica, 2002, 41, s. 263-267.
 6. Drobný M., Voško M.R., Kurča E., Mitrová E., Piťhová B., Trstenský D., Adamková M., Šútorová D., Mlynárik V., Dobrota D.: Prolonged Course of Creutzfeldt-Jakob Disease with Excessive CNS Degeneration. Acta Clinica Croatica, 2004, 1, s. 33-38. 
 7. Kurča E., Grofik M., Kučera P., Varsik P.: Familial Occurrence of Adrenocortical Insufficiency in Two Brothers with Allgrove Syndrome. A Case Report of 4A (Allgrove) Syndrome with Epilepsy and a new AAAS Gene Mutation. Neuroendocrinological Letters, 2005, 26(5), s. 499-502.
 8. Kurča E., Sivák Š., Kučera P.: Impaired cognitive functions in mild traumatic brain injury patients with normal and pathologic magnetic resonance imaging. Neuroradiology, 2006, 48, s. 661-669. 
 9. Šaňák D., Nosáľ V., Horák D., Bártková A., Zeleňák K., Herzig R., Bučil J., Školoudík D., Buřval S., Cisáriková V., Vlachová I., Köcher M., Zapletalová J., Kurča E., Kaňovský P.: Impact of initial cerebral infarction volume measured in diffusion-weighted MRI on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebral artery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology, 2006, 48, s. 632-639. 
 10. Lees KR, Zivin JA, Ashwood T, Davalos A, Davis SM, Diener H-C, Grotta J, Lyden P, Shualb A, Hardemark H-G, Waslewski W for the Stroke-Acute Ischemic NXY Treatment (SAINT I) Trial Investigators (Kurča E). NXY-059 for Acute Ischemic Stroke. New England Journal of Medicine, 2006, 35, s. 588-600.
 11. Sivák Š., Kurča E., Hladká M., Zeleňák K., Turčanová-Koprušáková M., Michalik J. Early and delayed auditory oddball ERP and brain MRI  in patients with MTBI. Brain Injury, 2008, 22(2), s. 193-197. 
 12. Garren H., Robinson W.H., Krasulová E., Havrdová E., Nadj C., Selmaj K., Losy J., Nadj I., Radue E.W., Kidd B.A., Gianettoni J., Tersini K., Utz P.J., Valone F., Steinman L., BHT-3009 Study Group (Kurča E.). Phase 2 trial of a DNA vaccine encoding myelin basic protein for multiple sclerosis. Annals of Neurology, 2008, 63(5), s. 611-620.
 13. Hacke W., Kaste M., Bluhmki E., Brozman M., Dávalos A., Guidetti D., Larrue V., Lees K.R., Medeghri Z., Machnig T., Schneider D., von Kummer R., Wahlgren N., Toni D., ECASS Investigators (Kurča E.). Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New England Journal of Medicine, 2008, 359(13), 1317-1329.
 14. Bousser M.G., Amarenco P., Chamorro A., Fisher M., Ford I., Fox K., Hennerici M.G., Mattle H.P., Rothwell P.M., PERFORM Study Investigators (Kurča E.). Rationale and design of a randomized, double blind, parallel group study of Terutroban 30 mg/day versus Aspirin 100 mg/day in stroke patients: the prevention of cerebrovascular and cardiovascular events of ischemic origin with Terutroban in patients with a history of ischemic stroke or transient ischemic attack (PERFORM) study. Cerebrovascular Diseases 2009, 27(5), 509-518.
 15. Sivák Š., Bittšanský M., Kurča E., Turčanová-Koprušáková M., Grofik M., Nosáľ V., Poláček H., Dobrota D. Proton magnetic resonance spectroscopy in patients with early stages of amyotrophic lateral sclerosis. Neuroradiology 2010, 52(12), 1079-1085. 
 16. Kappos L., Radue E.W., O´Connor P., Polman C., Hohlfeld R., Calabresi P., Selmaj K., Agoropoulou C., Leyk M., Zhang-Auberson L., Burtin P., FREEDOMS Study Group (Kurča E.). A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. New England Journal of Medicine 2010, 362(5), 387-401.
 17. Lees K.R., Bluhmki E., von Kummer R., Brott T.G., Toni D., Grotta J.C., Albers G.W., Kaste M., Marler J.M., Hamilton S.A., Tilley B.C., Davis S.M., Donnan G.A., Hacke W., ECASS (Kurča E.), ATLANTIS, NINDS and EPITHET rt-PA Study Group, Allen K., Mau J., Meier D., del Zoppo G., De Silva D.A., Butcher K.S., Parsons M.W., Barber P.A., Levi C., Bladin C., Byrnes G. Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated and pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS and EPITHET trials. Lancet 2010, 375(9727), 1695-1703.
 18. Zeleňák K., Zeleňáková J., DeRiggo J., Kurča E., Boudný J., Poláček H. Flow changes after endovascular treatment of a wide-neck anterior communicating artery aneurysm by using X-configured kissing stents (cross-kissing stents) technique. Cardiovascular Interventional Radiology, 2011, 34(6), s. 1308-1311.
 19. Bousser M.G., Amarenco P., Chamorro A., Fisher M., Ford I., Fox K.M., Hennerici M.G., Mattle H.P., Rothwell P.M., de Cordoüe A., Fratacci M.D.; PERFORM (Kurča E.) study investigators. Lancet, 2011, 377(9782), s. 2013-2022.
 20. Kantorová E., Chomová M., Kurča E., Sivák Š., Zeleňák K., Kučera P., Galajda P.: Leptin, adiponectin and ghrelin, new potential mediators of ischemic stroke. Neuroendocrinology Letters, 2011, 32(5), s. 716-721.
 21. Devonshire V., Havrdova E., Radue E.W., O'Connor P., Zhang-Auberson L., Agoropoulou C., Häring D.A., Francis G., Kappos L.: Relapse and disability outcomes in patients with multiple sclerosis treated with fingolimod; subgroup analyses of the double-blind, randomised, placebo-controlled FREEDOMS (Kurča E.) study. Lancet Neurology, 2012, 11(5), s. 420-428.
 22. Gold R, Kappos L, Arnold DL, Bar-Or A, Giovannoni G, Selmaj K, Tornatore C, Sweetser MT, Yang M, Sheikh SI, Dawson KT; DEFINE Study Investigators (Kurča E.). Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. New England Journal of Medicine, 2012, 367(12), s. 1098-1107.
 23. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, Hutchinson M, Havrdova E, Kita M, Yang M, Raghupathi K, Novas M, Sweetser MT, Viglietta V, Dawson KT; CONFIRM Study Investigators (Kurča E.). Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. New England Journal of Medicine 2012, 367(12), s. 1087-1097.
 24. Radue EW, O'Connor P, Polman CH, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K, Mueller-Lenke N, Agoropoulou C, Holdbrook F, de Vera A, Zhang-Auberson L, Francis G, Burtin P, Kappos L; FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral Therapy in Multiple Sclerosis (FREEDOMS) (Kurča E.) Study Group. Impact of fingolimod therapy on magnetic resonance imaging outcomes in patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 2012, 69(10), s. 1259-1269.
 25. Fazekas F, Berger T, Fabjan TH, Ledinek AH, Jakab G, Komoly S, Kraus J, Kurča E, Kyriakides T, Lisý L, Milanov I, Panayiotou P, Jazbec SS, Taláb R, Traykov L, Turčáni P, Vass K, Vella N, Havrdová E. Fingolimod in the treatment algorithm of relapsing remitting multiple sclerosis: a statement of the Central and East European (CEE) MS Expert Group. Wien Med Wochenschr. 2012 Aug;162(15-16):354-66.
 26. Zeleňák K., Zeleňáková J., DeRiggo J., Kurča E., Kantorová E., Poláček H.: Treatment of cervical internal carotid artery spontaneous dissection with pseudoaneurysm and unilateral lower cranial nerves palsy by two silk flow diverters. Cardiovascular and Interventional Radiology, 2013, 36, s. 1147-1150. 
 27. Lizrova Preiningerova J,Baumhackl U, Csepany T, Czaplinski A, Deisenhammer F, Derfuss T, Fabjan TH, Fazekas F, Fuchs S, Havrdova E, Horvath Ledinek A, Illes Z, Sega Jazbec S, Klimova E, Komoly S, Kurca E, Linnebank M, Lisy L, Mares J, Prochazkova L, Csilla R, Szilasiova J, Stourac P, Talab R, Turcani P,  Vachova M, Vecsei L, Vodusek D, Zapletalova O, Berger T: Recommendations for the use of prolonged-release fampridine in patients with multiple sclerosis (MS). CNS Neuroscience & Therapeutics, 2013, 5(19), s. 302-306.
 28. Zeleňák K, Nosáľ V, Zeleňáková J, Kurča E, Šinák I, Sivák Š, Poláček H: CAS-complications rate and relation to risk factors. Open Journal of Radiology, 2013, 1(3), s. 26-32.
 29. Fazekas F, Bajenaru O, Berger T, Hojs Fabjan T, Horvat Ledinek A, Jakab G, Komoly S, Kobys T, Kraus J, Kurča E, Kyriakides T, Lisý Ľ, Milanov I, Nehrych T, Moskovko S, Panayiotou P, Šega Jazbec S, Sokolova L, Taláb R, Traykov L, Turčáni P, Vass K, Vella N, Voloshyná N, Havrdová E: How does fingolimod (Gilenya®) fit in the treatment algorithm for highly active relapsing-remitting multiple sclerosis? Frontiers in Neurology, 2013, 4, s. 1-14.
 30. Sivák Š, Bittšanský M, Grossmann J, Nosál' V, Kantorová E, Siváková J, Demková A, Hnilicová P, Dobrota D, Kurča E. Clinical correlations of proton magnetic resonance spectroscopy findings in acute phase after mild traumatic brain injury. Brain Inj. 2014;28(3):341-6.
 31. Confavreux C, O'Connor P, Comi G, Freedman MS, Miller AE, Olsson TP, Wolinsky JS, Bagulho T, Delhay JL, Dukovic D, Truffinet P, Kappos L; TOWER Trial Group (Kurca E). Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2014 Mar;13(3):247-56.
 32. Kantorová E, Žiak P, Kurča E, Koyšová M, Hladká M, Zeleňák K, Michalik J. Visual Evoked Potential and Magnetic Resonance Imaging are More Effective Markers of Multiple Sclerosis Progression than Laser Polarimetry with Variable Corneal Compensation. Front Hum Neurosci. 2014 Jan 22;8:10, 1-6.
 33. Čierny D, Michalik J, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. FokI vitamin D receptor gene polymorphism in association with multiple sclerosis risk and disability progression in Slovaks. Neurol Res. 2015 Apr;37(4):301-8.
 34. Miller DH, Fox RJ, Phillips JT, Hutchinson M, Havrdova E, Kita M, Wheeler-Kingshott CA, Tozer DJ, MacManus DG, Yousry TA, Goodsell M, Yang M, Zhang R, Viglietta V, Dawson KT; For the CONFIRM study investigators (Kurca E). Effects of delayed-release dimethyl fumarate on MRI measures in the phase 3 CONFIRM study. Neurology. 2015 Feb 13. pii: 10.1212/WNL.0000000000001360. [Epub ahead of print]
 35. Kantorová E, Jesenská Ľ, Čierny D, Zeleňák K, Sivák Š, Stančík M, Galajda P, Nosáľ V, Kurča E. The Intricate Network of Adipokines and Stroke. Int J Endocrinol. Epub 2015 Dec 10.
 36. Petrovičová A, Kurča E, Brozman M, Hasilla J, Vahala P, Blaško P, Andrášová A, Hatala R, Urban L, Sivák Š. Detection of occult paroxysmal atrial fibrilation by implantable long-term electrocardiographic monitoring in cryptogenic stroke and transient ischemic attack population: a study protocol for prospective matched cohort study. BMC Cardiovasc Disord. 2015; 15: 160. doi: 10.1186/s12872-015-0160-8.
 37. Kantorová E, Marcinek J, Zeleňák K, Kantor K, Michalik J, Sivák Š, Kurča E, Plank L. Tumefactive demyelination of the spinal cord: a case report. Spinal Cord. 2015; 53: 877-80.
 38. Čierny D, Hányšová S, Michalik J, Kantorová E, Kurča E, Škereňová M, Lehotský J. Genetic variants in interleukin 7 receptor α chain (IL-7Ra) are associated with multiple sclerosis risk and disability progression in Central European Slovak population. J Neuroimmunol. 2015; 282: 80-4.
 39. Michalik J, Čierny D, Kantorová E, Kantárová D, Juraj J, Párnická Z, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. The association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with genetic susceptibility to multiple sclerosis in the Slovak population. Neurol Res. 2016; 8:1-8.