Liečba

Poskytované služby

 • základná a špecializovaná liečebno - preventívna starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému a primárnymi ochoreniami svalov v prirodzenom spádovom území
 • diagnostická a liečebná starostlivosť pri komplikovaných chorobných stavoch, ktorých diagnostika a liečba nebola úspešná v nemocniciach a poliklinických zariadeniach nižšieho typu
 • vysoko špecializovaná odborná diagnostická a liečebno - preventívna starostlivosť pre celú oblasť Slovenska pre vybrané skupiny ochorení, v starostlivosti o ktoré dosiahla Neurologická klinika JLF UK a UNM mimoriadnu úroveň a skúsenosť
 • zabezpečuje a vykonáva teoretickú a praktickú klinickú odbornú prípravu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • vykonáva akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore neurológia
 • vykonáva denné aj externé doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) v odbore 7.1.11. neurológia 
 • zabezpečuje a vykonáva vedecko - výskumnú a posudkovú činnosť v odbore neurológia

Nadštandardné diagnostické a terapeutické postupy

 • Priónové ochorenia (EEG, MR, proteín 14-3-3, E200K, kodón129)
 • Epilepsie (neinvazívne video-EEG monitorovanie, indikácie k epileptochirurgickej konzultácii NUSA Brno)
 • Cievne ochorenia mozgu (UZ, CTA, MRA, superselektívna 3D DSA)
 • Neuromuskulárne ochorenia (kvantitatívna EMG, magnetické stimulácie)
 • Sclerosis multiplex (MR, EP ascendentné aj descendentné, komplexné vyšetrenie likvoru, UZ posúdenie extra- aj intrakraniálnej venóznej drenáže)
 • Systémová intravenózna a lokálna intraarteriálna trombolýza rt-PA, sonotrombotrypsia, mechanické trombektómie
 • Perkutánna transluminálna angioplastika so založením stentu extrakraniálne aj intrakraniálne
 • Embolizácia aneuryziem, A-V malformácii a nádorov
 • Nadštandardné elektrofyziologické laboratórium (EEG, EP, EMG)
 • Centrum pre diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex
 • Centrum pre diagnostiku a liečbu Cerebrovaskulárnych ochorení
 • Centrum pre diagnostiku a liečbu neuromuskulárnych ochorení


Imunologická liečba neuroimunologických chorôb

 • Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Neurointervenčné intravaskulárne výkony

 • Zodpovedný lekár: Doc. MUDr. K. Zeleňák, PhD., Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., spolupráca s Rádiodiagnostickou klinikou JLF UK a UNM

Intenzívna liečba akútnych náhlych cievnych mozgových príhod

 • Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., MUDr. V. Nosáľ, PhD., MUDr. J. Dluhá

Liečebná aplikácia botulotoxínu

 • Zodpovedný lekár: Prim. MUDr. J. Michalik, MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD., Prof. MUDr. E. Kurča, PhD.

Liečba spasticity močového mechúra elektrostimuláciou

 • Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. J. Švihra, PhD., Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., spolupráca s Urologickou klinikou JLF UK a UNM

Liečba refraktérnych epilepsií

 • Zodpovedný lekár: MUDr. Babeta Hofericová, Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Liečba refraktérnych vertebrogénnych syndrómov

 • Zodpovedný lekár: Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Indikovanie a realizácia DBS (hlbokej mozgovej stimulácie) a trvalej duodenálnej alebo apomorfínovej pumpy u pacientov s Parkinsonovou chorobou

 • Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., MUDr. M. Grofik, MUDr. P. Kašovič, spolupráca s Prof. MUDr. M. Galandom, CSc. a MUDr. T. Galandom, PhD., Neurochirurgická klinika SZU a FNFDR Banská Bystrica

Repetitívna magnetická stimulácia

Testovanie nových diagnostických a terapeutických postupov (grantové úlohy a klinické štúdie)