Pedagogická činnosť

Výučba predmetu neurológia v odbore všeobecné lekárstvo

denné doktorské štúdium

4. ročník, 7. a 8. semester (dvakrát zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore všeobecné lekárstvo 

samoplatci v anglickom jazyku

denné doktorské štúdium

4. ročník, 7. a 8. semester (dvakrát zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore ošetrovateľstvo

denné bakalárske štúdium

3. ročník, 5. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

externé bakalárske štúdium

3. ročník, 5. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Formy výučby

odbor všeobecné lekárstvo

prednášky 7 x 1,5 hod/semester
praktické cvičenia 7 x 3,25 hod/semester
praktická skúška, písomný test, teoretická ústna skúška

odbor ošetrovateľstvo

prednášky 7 x 1,5 hod/semester
praktické cvičenia 7 x 1,5 hod/semester, teoretická ústna skúška

Postgraduálne štúdium

3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) 

s vedecko-akademickým titulom PhD.

denná aj externá forma

JLF UK má akreditáciu pre študijný odbor 7.1.11. neurológia priznanú MŠ SR od 29.12. 2010

Ďalšie vzdelávanie

Špecializačné štúdium

Školiace miesta v klinickej neurofyziológii (EMG, EEG, EP) a ultrasonografii poskytujeme poslucháčom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia na JLF UK po individuálnom dohovore – horinkova(at)mfn.sk

Akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň:

Univerzita Komenského Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta Martin

Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin

 

Plán špecializačného štúdia v odbore neurológia

(je v súlade so špecializačným študijným programom pre špecializačný odbor neurológia č. A 009 schváleným MZ SR)

A. Dohoda s prednostom neurologického lôžkového oddelenia alebo kliniky (ďalej neurologické pracovisko) o externom garantovi špecializačného štúdia.

B. Vytvorenie individuálneho študijného plánu (garant špecializačného štúdia, externý garant a študent špecializačného štúdia – študijný plán na 5 rokov, minimálne na 1 rok).

C. Teoretické vedomosti:

 1. Rozsah teoretických vedomostí určí garant špecializačného štúdia.
 1. Odbornú literatúru (publikácie, časopisy, knihy) a iné zdroje informácií (napr. internet) určí garant špecializačného štúdia.
 1. Účasť na odborných podujatiach s neurologickou problematikou určí garant špecializačného štúdia.

D. Povinná odborná prax:

 1. Prax v trvaní 38 mesiacov na neurologickom lôžkovom pracovisku – potvrdí externý garant.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace na neurologickej klinike vzdelávacej ustanovizne – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 5 mesiacov na neurologickej JIS – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá JIS je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska).
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na neurologickej ambulancii – potvrdí externý garant.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na neurochirurgickom pracovisku – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na neuropediatrickom pracovisku (pracovisko detskej neurológie alebo detské pracovisko s kvalifikovaným detským neurológom) – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na internom pracovisku – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace na psychiatrickom pracovisku – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace v EEG laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá EEG laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V EEG laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace v EMG laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá EMG laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V EMG laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 3 mesiace v UZ laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá UZ laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V UZ laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac v EP laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá EP laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V EP laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.

E. Minimálny počet zdravotných výkonov:

 1. Prijatie, vyšetrenie, liečenie a prepustenie pacientov s neurologickými ochoreniami (400 pacientov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyšetrenie ambulantných pacientov s neurologickými ochoreniami (500 pacientov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Lumbálne punkcie (50 výkonov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyhodnotenie EEG záznamov (200 záznamov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyhodnotenie EMG záznamov (200 záznamov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyhodnotenie EP záznamov (200 záznamov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. UZ vyšetrenie mozgovej cirkulácie (200 vyšetrení) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.

F. Kontrolu plnenia individuálneho študijného plánu vykonáva garant špecializačného štúdia.

G. Po splnení náležitostí individuálneho študijného plánu (teoretické vedomosti, povinná odborná prax, minimálny počet zdravotných výkonov) sa špecializačné štúdium ukončuje komisionálnou skúškou. Splnenie náležitostí špecializačného štúdia posudzuje garant špecializačného štúdia.

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, Martin

Garant špecializačného štúdi

Oznamy študentom

Plán výučby

Podmienky absolvovania predmetu Neurológia - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Praktické cvičenia (Practicals)                                                            

Zimný semester  (Winter term)                                                    

Všeobecné lekárstvo                                          

Zahraniční študenti     (Foreign students)                    

Zubné lekárstvo

Letný semester (Summer Term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Prednášky (Lectures)

Zimný semester (Winter term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Zubné lekárstvo

Ošetrovateľstvo bakalárske štúdium

Letný semester (Summer term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti  (Foreign students)

Skúšobné otázky

Všeobecné lekárstvo

Exam questions

Oznam pre študentov