Výskumné projekty

Pracovníci kliniky výrazným podielom participujú na vedecko - výskumnej práci.

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí

Kód ITMS: 26220220111

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Aktivita: 1.1 Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie

Aktivita: 1.2 Dobudovanie genotoxického laboratória

Aktivita: 2.1 Výskyt toxických a esenciálnych kovov v biologických materiáloch u profesionálne exponovanej a neexponovanej populácie

Riadenie projektu

Základným cieľom projektu je výskum účinkov toxických, genotoxických a karcinogénnych kovov u exponovaných osôb samostatne, ale i za súčasnej prítomnosti ďalších vonkajších faktorov pracovného a životného prostredia. Vo vybraných lokalitách so zvýšeným výskytom onkologických ochorení bude sledovaný výskyt nádorových ochorení v spojitosti s obsahom toxických kovov v biologických materiáloch, výskytom chromozomálnych aberácií a úrovňou expozície elektromagnetickým poliam.

Pre odbornú komunitu organizujeme viaceré podujatia od seminárov, školení až po kongresy.