Pedagogická činnosť

Klinika zabezpečuje  teoretickú a praktickú výuku pracovného lekárstva a toxikológie pre poslucháčov medicíny pre nelekárske zdravotnícke odbory a ošetrovateľstvo pre JLF UK. 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK zabezpečuje výuku predmetu Pracovné lekárstvo pre študentov 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom.

KPLaT sa spolupodieľa aj na výuke predmetov Propedeutika vnútorných chorôb (3. ročník VL a VLa) a Vnútorné choroby (6. ročník VL a VLa).

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore Pracovné lekárstvo.V rámci SR je klinika školiacim pracoviskom pre postgraduálne doktorantské štúdium z toxikológie.

V rámci ošetrovateľskej výučby zabezpečujú praktickú výučbu študentov ošetrovateľstva pri lôžku pacienta vysokoškolsky vzdelané sestry.