Diagnostika

Klinika sa zaoberá diagnostikou všetkých ochorení dolných dýchacích orgánov a s nimi súvisiacich ochorení hrudníka. Medzi najčastejšie patrí karcinóm pľúc a iné nádorové ochorenia hrudníka, ochorenia pľúcneho interstícia a tiež spánkové poruchy dýchania.

Pri rakovine pľúc realizujeme kompletnú diagnostiku tohto závažného ochorenia s využitím najmodernejších postupov s cieľom čo najrýchlejšie stanoviť diagnózu, aby pacient mohol podstúpiť radikálnu operačnú liečbu alebo inú onkologickú liečbu. K dispozícii máme jedno z najmodernejších bronchoskopických pracovísk na Slovensku, ktoré je vybavené flexibilným bronchoskopom s rotačným tubusom na dosiahnutie ťažko prístupných miest v prieduškovom strome.. Okrem štandardnej bronchoskopie a štandardných odberov materiálu – kefkový ster, kliešťová biopsia, v diagnostike vieme použiť tzv. technológiu digitálnej chromoendoskopie, ktorá umožňuje vizualizovať včasné nádorové zmeny sliznice, ktoré nemusia byť v bežnom svetle viditeľné. Z odberových techník bežne vykonávame ihlovú aspiráciu vzoriek nádoru alebo lymfatických uzlín za ultrasonografickej kontroly (tzv. endobronchiálna ultrasonografia – EBUS), od roku 2022 používame aj radiálnu endobronchiálnu ultrasonografiu, ktorá nám umožňuje odoberať vzorky z periférnych nádorov pľúc. Pracovisko disponuje kryokauterom, ktorý za použitia mrazenia umožňuje odobrať kvalitnejšiu vzorku nádorového tkaniva a tým zvyšuje výťažnosť bronchoskopického vyšetrenia. V rámci komplexnej diagnostiky stanovenia rozsahu nádorového ochorenia úzko spolupracujeme s RTG pracoviskom univerzitnej nemocnice, ktoré disponuje moderným CT prístrojom a MR prístrojom. Odobraté vzorky našich pacientov vyšetruje Ústav patologickej anatómie UNM, ktorý disponuje najnovšími histopatologickými, imunohistochemickými a genetickými metódami, ale aj mimoriadne skúseným pracovným tímom pre exaktnú histopatologickú diagnostiku nádorových aj nenádorových chorôb dolných dýchacích orgánov. Súčasťou vyšetrení je v prípade nádorových ochorení aj posúdenie vhodnosti tzv. biologickej liečby.

Ochorenia pľúcneho interstícia - vykonávame komplexnú diagnostiku týchto ochorení, od prehodnotenia obrazovej dokumentácie – RTG a CT, vyšetrenia kompletného funkčné stavu pľúc – celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc a až po bronchoskopické vyšetrenie s  vykonaním výplachu pľúc a rozborom buniek. V indikovaných prípadoch vykonávame za pomoci bronchoskopu tzv. transbronchiálnu kryobiopsiu pľúc – odobratie vzorky pľúc za pomoci kryokauteru a flexibilného bronchoskopu. V súčasnosti je to moderná diagnostická metodika, ktorú sme do rutinnej praxe zaviedli ako prvý v SR. Vykonaním takéhoto odberu môžeme pacienta ušetriť pred invazívnejšími diagnostickými postupmi.

Spánkové poruchy dýchania – klinika disponuje špičkovo vybaveným spánkovým laboratóriom s tromi kompletnými videopolysomnografickými systémami, ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu pre celú škálu spánkových porúch dýchania. Realizujeme videopolysomnografické vyšetrenie, celonočné polysomnografické vyšetrenie a ambulantné polygrafické vyšetrenia za účelom identifikácie spánkových porúch dýchania, syndrómu alveolárnej ventilácie, syndrómu nepokojných nôh v spánku. Na základe realizovaného polysomnografického vyšetrenia titrujeme a následne indikujeme liečbu kontinuálnou pozitívnou pretlakovou ventiláciou.