Využitie vašich darov

Liga proti rakovine Slovenskej republiky poskytla finančné prostriedky Klinike hrudníkovej  chirurgie  UNM na zakúpenie: digitálnych odsávacích drenážnych systémov, nebulizátorov, sonografického prístroja, pulzných oxymetrov, čelovej operačnej lampy, enterálnej pumpy.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA získalo grant z Grantového programu BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE pre ORGANIZÁCIE od Nadácie pre deti Slovenska na projekt „Zvýšenie kvality starostlivosti o pacientov".  Zámerom projektu bolo zvýšiť komfort pacientov počas hospitalizácie, pre ktorých je už samotná hospitalizácia v nemocnici významným stresujúcim faktorom, zrýchliť diagnostiku pooperačných komplikácii, naďalej zlepšovať hygienické štandardy Kliniky hrudníkovej chirurgie a znížiť množstvo nemocničných nákaz, ktoré sú významným rizikom u pacientov po torakochirurgických operáciách. Z poskytnutých finančných prostriedkov v hodnote 10000 Eur sme na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM zrealizovali nákup a inštaláciu klimatizačných jednotiek pre 4 pacientske izby a ambulanciu, nákup mobilného 12 kanálového EKG prístroja a nákup uzavretého germicídneho žiariča. Za pomoc a poskytnuté finančné prostriedky Nadácii pre deti Slovenska ďakujeme.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA darovalo pre pacientov na Klinike hrudníkovej chirurgie: dovybavenie torakoskopickej veže v celkovej sume 10 000 €.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA darovalo pre pacientov na Klinike hrudníkovej chirurgie: kompresný systém Kendall SCD 700  v celkovej sume 2500 €.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA podporilo organizáciu workshopov "Drenáž hrudníka".