Pedagogická činnosť

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe študentov JLF UK v Martine (domácich a zároveň aj študujúcich v anglickom jazyku) v nasledovnom rozsahu:
3. ročník: prednášky a praktické cvičenia z propedeutiky, hrudníkovej a všeob. chirurgie,
4. ročník: prednášky z traumatológie hrudníka a všeob. chirurgie + praktické cvičenia
6. ročník: konzultácie pred štátnou rigoróznou skúškou a asistovanie pri operáciách

1.- 3. ročník študijného programu ošetrovateľstvo: prednášky a praktické cvičenia z hrudníkovej chirurgie a stáže pod vedení sestier mentoriek.

Ďalšie aktivity: zapájanie pracoviska do študentskej vedeckej odbornej činnosti, prípravy diplomových prác študentov 4.-6. ročníka, vedenie a príprava doktorandov, medzinárodná spolupráca v rámci telemedicíny.

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve na JLF UK v Martine v akreditovanom študijnom programe Chirurgia a Pneumológia a ftizeológia.

Organizovanie kurzov a workshopov - drenáže hrudníka.