Výskumné projekty

Hlavné zameranie výskumných projektov

  • komplexná problematika karcinómu pľúc, vrátane sledovania genetických abnormalít, mikroRNA, genetických polymorfizmov, možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja tohto ochorenia. KHCH aktívne spolupracuje na výskumných úlohách s teoretickými a klinickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predovšetkým s Ústavom lekárskej biológie, Ústavom lekárskej biochémie, s Klinikou pneumológie a ftizeológie.
  • rozvoj a aplikácia nových endoskopických metód v torakochirurgii.

Realizované projekty

  • APVV-20-0232 Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie. Hlavný riešiteľ: Technická univerzita v Košiciach - Fakulty elektrotechniky a informatiky
  • LISPER: Kód ITMS2014: 313011V446 - Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu život. Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Doba riešenia: 9/2019 - 6/2023
  • VEGA: 1/0336/12 „Sledovanie mikroRNA u pacientov s karcinómom pľúc.“ Zodp. riešiteľ: MUDr. Anton Dzian, PhD., spoluriešiteľ: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. Doba riešenia: 2012-2015
  • Grant Ministerstva zdravotníctva SR: 2012/25-UKMA-2. Možnosti využitia miRNA v prevencii, včasnej diagnostike a personalizovanej terapii karcinómu pľúc a malignít gastrointestinálneho traktu. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 2013-2015
  • APVV: APVV-0412-11 „Možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja ochorenia u karcinómov pľúc.“ Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 1.7.2012 - 31.12.2015
  • Martinské centrum pre biomedicínu "Biomed Martin" ITMS: 26220220187 Odborní riešitelia: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12/2013 – 09/2015
  • „Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.“ kód ITMS 26220220153 Odborní riešitelia: Doc. MUDr