Pripravte sa na operáciu

Vážení pacienti a rodičia, v rámci zabezpečenia čo najkvalitnejších služieb Vás kolektív Kliniky detskej chirurgie UNM žiada o spoluprácu a dodržiavanie nasledovných pokynov:

1. Všeobecné informácie pre pacientov, rodičov, zákonných zástupcov a návštevy

 • celom areáli nemocnice a na oddeleniach je prísny zákaz fajčenia! Za porušenie tohto zákazu Vám môže byť udelená pokuta 331,00 €,
 • pacienti, rodičia a návštevy sú povinní rešpektovať pokyny lekárov a sestier,
 • zmenu zdravotného stavu pacienta a iné závažné skutočnosti bezodkladne nahláste sestre alebo lekárovi,
 • v prípade nejasností o príjme jedla pacienta treba konzultovať lekára resp. sestru,
 • na hospitalizáciu nenoste so sebou väčší obnos peňazí, (pri príjme ho odovzdajte príbuzným),
 • za svoj majetok si zodpovedá pacient/zákonný zástupca sám,
 • ku dieťaťu môže byť prijatý jeden z rodičov/zákonný zástupca dieťaťa (do 3 rokov veku bezplatne, sprievodca k dieťaťu nad 3 roky veku uhrádza 3,32€/deň pri prepustení)
 • dojčiaca matka prijatá k svojmu dieťaťu má nárok na stravu, nedojčiaca si ju zabezpečí sama,
 • vzhľadom na prevádzku kliniky je pri dieťati mimo návštevných hodín len jeden sprievodca
 • zakázané je manipulovať so zdravotnou technikou,
 • televízor a elektroniku na izbe používajte len s povolením sestry,  
 • používanie mobilného telefónu je povolené do 21:00 hod,
 • používajte len posteľ a skrinku, ktorá Vám bola pridelená,
 • detská postieľka je určená výhradne pre dieťa, nie je prispôsobená na váhu dospelej osoby
 • vzhľadom na bezpečnosť dieťaťa a iných spolupacientov je na oddelenie zakázané priniesť a konzumovať horúce nápoje (káva, čaj)

2. Povinnosti rodiča a zákonného zástupcu prijatého na oddelenie s dieťaťom

 • po príjme dieťa prezlečte do pyžama (ak nemáte, dostanete ústavné),
 • šatstvo uložte do skrine na izbe (za veci si zodpovedáte sami),
 • lieky, ktoré dieťa užíva, odovzdajte sestre (bude ich užívať pod jej kontrolou),
 • sestra s Vami vypíše ošetrovateľskú dokumentáciu, kde ju informujete o dennom režime dieťaťa, stravovacích návykoch, všetkých osobitostiach a problémoch dieťaťa,
 • počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia,
 • pomáhajte sestre pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti, sprevádzajte dieťa na vyšetrenie podľa jeho zdravotného stavu,
 • sprievodca prijatý k dieťaťu zabezpečuje kompletnú nezdravotnícku starostlivosť (kúpanie, kŕmenie, prezliekanie...),
 • neotvárajte postieľky iným deťom, nenavštevujte iné izby,
 • nenechávajte dieťa bez dozoru, v prípade vzdialenia sa, postieľka dieťaťa musí byť zatvorená,
 • za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič/zákonný zástupca,
 • udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách, a ostatných priestoroch),
 • nevstupujte do kuchynky, stravu pre dieťa Vám pripraví sestra,
 • podpísané potraviny Vám odloží do chladničky sestra, za ich stratu však nezodpovedá,
 • opustenie oddelenia je povolené len so súhlasom sestry!

3. Povinnosti pacienta prijatého na oddelenie

 • po príjme sa prezlečie do pyžama (ak nemáte, dostanete ústavné),
 • šatstvo uloží do skrine na izbe (za veci si zodpovedáte sami),
 • dodržiava základnú osobnú hygienu (v rámci svojho zdravotného stavu),
 • udržiava čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách, a ostatných priestoroch),
 • po podaní infúzií a injekcií pacient zotrvá určitý čas na lôžku,
 • dodržiava denný program – viď na druhej strane.

4. Informácie o dennom programe oddelenia

 • 5:00 Podávanie ranných liekov, meranie telesnej teploty, prebaľovanie a kŕmenie dojčiat.
 • 6:30 – 7:00 Ranná hygiena a príprava detí, ktoré idú na operačný zákrok (podľa ordinácie lekára).
 • 7:00 – 7:15 Vizita
 • 7:15 – 8:00 Preväzy, odber biologického materiálu, ranná hygiena, meranie vitálnych funkcií, poriadok na izbe, ustielanie lôžok.
 • 8:00 – 8:30 Raňajky, kŕmenie dojčiat
 • 8:30 – 12:00 Konziliárne a diagnostické vyšetrenia, rehabilitácia, podávanie infúzií, injekcií a liekov, prepúšťanie detí, kŕmenie dojčiat.
 • 12:00 – 12:30 Obed
 • 12:30 – 13:30 Príjem pacientov, doplnenie ordinovaných konziliárnych vyšetrení a odber biologického materiálu.
 • 13:30 – 14:30 Poobedňajší kľud, kŕmenie dojčiat.
 • 14:30 – 15:00 Vizita
 • 15:30 – 17:00 Návštevy, vychádzky detí s doprovodom podľa zdravotného stavu dieťaťa a počasia po dohovore s lekárom alebo so sestrou.
 • 17:00 – 19:00 Večera, kŕmenie a prebaľovanie dojčiat, večerné ordinácie.
 • 19:00 – 20:00 Večerná hygiena, kŕmenie dojčiat a ukladanie na spánok.
 • 19:00 – 21:00 Voľný program väčších detí, TV, iné, večerná hygiena.
 • 21:00 – 21:30 Ukladanie na spánok
 • 21:30 – 24:00 Nočný kľud
 • 24:00 – 01:00 Prebaľovanie a kŕmenie dojčiat, podávanie čaju väčším deťom, ktoré idú na operáciu.
 • 01:00 – 5:00 Nočný kľud

5. Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb

 • počas dňa väčšie deti navštevuje učiteľka MŠ a ZŠ,
 • možnosť sledovania TV do 21:00 hod,
 • návštevy duchovných a náboženské úkony  sú povolené po dohode s ošetrujúcim  lekárom alebo so sestrou,
 • pre rodičov možnosť večerných a nedeľňajších omší v kaplnke v areáli nemocnice.

6. Informácie o návštevách

 • návštevné dni sú denne po 15:30 hod do 17:00 hod, v So. a Ne. po 14:00 hod, mimo návštevných hodín po dohode s lekárom alebo sestrou,
 • telefonické informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár osobne alebo telefonicky na 043/4203 147 alebo 043/4203 699 a to výhradne rodičom dieťaťa/zákonnému zástupcovi.

7. Inštrukcie potrebné k prepusteniu pacienta

 • matka odovzdá sestre všetky zapožičané veci (kľúče, TV ovládač, ...)
 • rodičia prevezmú od ošetrujúceho lekára prepúšťaciu správu s odporučením, platbu za pobyt sprievodcu, ak bola vystavená. Ak je potrebné, tak od sestry dostanú lieky na 3 dni a od  sestry prevezmú aj ošetrovateľskú správu s odporučením.

Pri prepustení Vám bude odovzdaný dotazník spokojnosti pacienta, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor na poskytované služby celkovú spokojnosť.

Veríme, že aj s Vašou pomocou a porozumením Vám zabezpečíme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príjemný  pobyt a skoré uzdravenie.