Špecializované vyšetrenia

Špecializované medicínské centrá

  • Centrum pre nastavenie na inzulínové pumpy
  • Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
  • Stredisko pre domácu parenterálnu výživu
  • Vykonávanie plazmaferéz

Centrum pre nastavenie na inzulínové pumpy

Niekedy aj napriek snahe pacienta o  správny diétny režim, dobrú pohybovú aktivitu a  vyčerpanú liečbu až po aplikáciu inzulínu 3 a viackrát denne, t.z. intenzifikovaného režimu, resp. aj v kombinácii s tabletkami, však nevieme dosiahnuť úspešný cieľ. Vtedy môžeme pristúpiť na liečbu CSII (kontinuálny systém inzulínovej infúzie) - dnes známy medzi pacientmi ako liečba inzulínovou pumpou. Základnou funkciou je nastavenie bazalov (bazálny inzulín je ten, ktorý potrebujeme na prežitie, bez príjmu potravy) v jednotlivých časoch (najčastejšie v hodinových intervaloch). Druhou základnou funkciou je podávanie bolusov (bolus je dávka inzulínu adekvátna k príjmu potravy, teda inzulín na pokrytie jedla). Okrem základnej dávkovacej jednotky je v systéme dôležité spojenie s telom pacienta. Na zásobník inzulínovej  pumpy je pripojená tenká hadička, ktorá je spojená s plastickou kanylkou zavedenou pod kožu zapichnutím  alebo špeciálnym zavádzačom. Liečbu pacientovi zásadne odporúča jeho lekár v diabetologickej ambulancii, zriedkavo lekár centra, ak tam bol pacient z  nejakého dôvodu prijatý do nemocnice po dohovore so spádovým lekárom – diabetológom (špecialistom na cukrovku). Pacient musí spĺňať kritéria stanovené odbornými odporúčaniami. Splnenie týchto kritérií kontroluje príslušná zdravotná poisťovňa, ktorá tento spôsob liečby hradí (nielen pumpu, ale aj pomôcky – kanyly, hadičky, atď.), ak s návrhom súhlasí. Hlavný dôvod na liečbu inzulínovou pumpou: výrazné kolísanie glykémie (hyper- a hypoglykémia), ktoré sa nedá zvládnuť tzv. intenzifikovaným režimom podávania inzulínu, neuvedomovanie si hypoglykémie, zlá glykemická kontrola pacienta, napriek dodržiavaniu režimu a maximálne možnej úprave liečby, tehotné diabetičky, resp. diabetičky plánujúce rodičovstvo, rozvoj a pokročilé komplikácie cukrovky a stavy s plánovanou transplantáciou, resp. po transplantácii u diabetikov, detí s rozkolísanou cukrovkou. Okrem týchto hlavných dôvodov môže poisťovňa pumpu mimoriadne schváliť, ak to vyžaduje liečebný postup u pacienta navrhnutý zo strany ošetrujúceho lekára.

Kompletný bulletin je prístupný na webovej stránke: www.knihy.herba.sk

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Stredisko pre domácu parenterálnu výživu

Od roku 2012 je Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky schválené  Centrum domácej parenterálnej  výživy  na metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti 1. internej kliniky UNM. Centrum je zamerané na zabezpečenie výživy pacientov  bez možnosti prijímať potravu naturálnou cestou t.j. cez ústa, alebo pre pacientov ktorí nemôžu prijať chemicky definovanú stravu ( enterálnu výživu ) cestou zavedenia stómie do žalúdka alebo hornej časti čreva - jejuna.

Spektrum pacientov indikovaných na domácu parenterálnu výživu je rôzne ( onkologickí pacienti, pacienti po "brušných katastrofách", pacienti s poruchou vstrebávania živín ). 

Domáca parenterálna výživa sa podáva katétrom ( hadičkou ) zavedenou v lokálnej anestéze do veľkej žily na krku. 

Pacient si po tréningovom programe na našom pracovisku podľa rozpisu podáva parenterálnu výživu ( vaky s tekutým cukrom, tukom a bielkovinou ) v domácom prostrední do katétra. Domáca parenterálna výživa vie pacientom s krátkym črevom  zabezpečiť kvalitnejší život bez rozvoja malnutrície, ako aj lepšie znášanie chemoterapie či rádioterapie, a umieranie v domácom prostredí v prípade onkologických pacientov.

MUDr. Juraj Krivuš