Pedagogická činnosť

Pregraduálna výučba

Na 1. internej klinike sa realizuje výučba v predmetoch: 

  • Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 3. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
  • Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 3. ročníka;
  • Vnútorné choroby v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 4. - 6. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
  • Vnútorné choroby v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 4. - 5. ročníka;
  • Rodinné lekárstvo v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 5. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
  • Klinická propedeutika v študijnom programe ošetrovateľstvo pre študentov 1. ročníka;
  • Klinická propedeutika v študijnom programe pôrodná asistencia pre študentov 1. ročníka;
  • Vnútorné choroby, geriatria a ošetrovateľstvo v študijnom programe ošetrovateľstvo pre študentov 2. ročníka.

Doktorandské štúdium

Na 1. internej klinike sa realizuje doktorandské štúdium v študijnom programe 3. stupňa vnútorné choroby (garant, spolugarant, školitelia). Garančná skupina garantuje aj habilitácie a inaugurácie v odbore 7.1.4 vnútorné choroby.

Špecializačné štúdium

a 1. internej klinike garantujeme a realizujeme špecializačné štúdium v špecializačných programoch vnútorné lekárstvo a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.