Pedagogická činnosť

Naša klinika je zapojená do výchovno-vzdelávacej činnosti.

V pregraduálnom vzdelaní zabezpečuje výučbu študentov v nasledovných odboroch:

  • Všeobecné lekárstvo (výučba v slovenskom i anglickom jazyku) predmety: Pediatrická propedeutika, Pediatria a Intenzívna medicína v pediatrii
  • Ošetrovateľstvo
  • Pôrodná asistencia 

V rámci ošetrovateľskej výučby máme  na klinike vyškolené sestry – mentorky, ktoré zabezpečujú praktickú  výučbu študentov ošetrovateľstva  pri lôžku pacienta.

V postgraduálnom vzdelaní zabezpečujeme špecializačné vzdelávanie detských lekárov, detských intenzivistov a anestéziológov a klinika je zapojená do doktorandského štúdia.

S právoplatnosťou od 16. mája 2016 má JLF UK právo uskutočnovať špecializačný študijný program pediatrická intenzívna medicína, ktorého odborným garantom je prednosta kliniky doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 

Dĺžka trvania špecializačného štúdia je  3 roky.
Bližšie informácie o študijnom programe (projekt špecializačného študijného programu, časovo-tematický plán, kalendár vzdelávacích aktivít) nájdete na internetovej stránke www.jfmed.uniba.sk v časti štúdium / ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov / akreditované študijné programy / zdravotnícke povolanie lekár / špecializačné študijné programy / pediatrická intenzívna medicína.

V rámci pregraduálnej, ale aj postgraduálnej výučby sa zameriavame aj na najnovšie trendy simulačnej výučby riešenia kritických stavov v pediatrii. Využívame vysoko sofistikované simulačné trenažéry SIM BABY, SIM JUNIOR a SIM MAN 3G, ktoré sú umiestnené v priestoroch Simulačného Centra JLF UK a UNM. Máme vypracované výučbové simulácie, ktoré sa zameriavajú jednak na výučbu základných medicínskych zručností, ale aj na výcvik tímovej spolupráce pri riešení špecifických situácií kriticky chorých detí.