Kontaktné údaje

Adresa kliniky: Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin                        

e-mail: sekrkdaim@unm.sk         

telefón: 00421 43 4203 419, 192, 189

Združenie: Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

sídlo združenia: Hrdinov SNP 72, 036 01 Martin

IČO: 42221790

Banka: VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25                                                 

číslo účtu: 3054925053/0200                                                                                                                             

IBAN: SK04 0200 0000 0030 5492 5053                                                 

SWIFT: SUBASKBX      

http://www.ozkdaim.eu