Oznamy

Pubklikačná činnnosť

Pracovníci kliniky sa pod vedením prednostu kliniky podieľali na príprave novej odbornej publikácie „Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19“, ktorú týmto ponúkame odbornej verejnosti na stiahnutie: http://www.ozkdaim.eu/wp-content/uploads/Covid_19-mana%C5%BEment-kriticky-chor%C3%BDch-det%C3%AD-a-dospel%C3%BDch-KNIHA-04052020.pdf 

Vedecký zborník "Vybrané kapitoly z pediatrickej intenzívnej medicíny I" - na stiahnutie tu: http://www.ozkdaim.eu/wp-content/uploads/Vedecky-zbornik-VN-2019.pdf