Liečba

Poskytovaná zdravotná starostlivosť:

Nefrologickí (netransplantovaní) pacienti

 • Diagnostika a liečba glomerulonefritíd
 • Biopsia obličky
 • Liečba glomerulonefritíd (vrátane biologickej liečby a aferéz)
 • Liečba a sledovanie pacientov s chronickou chorobou obličiek
 • Spolupráca s Urologickou klinikou JLF UK a UNM v liečbe pacientov s urolitiázou
 • Iné nefrologické diagnózy (infekcie močových ciest, akútne zlyhanie obličiek...)

 Pacienti pred transplantáciou obličky

 • Príprava pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky od mŕtveho darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Príprava pacienta pred transplantáciou od živého darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)

 Pacienti po transplantácii obličky

 • Pravidelné  - protokolárne sledovanie pacientov po transplantácii obličky od mŕtveho alebo živého darcu
 • Biopsie štepu, liečba rejekcie a iných potransplantačných komplikácií vrátane oportúnnych infekcií
 • Konzultácie pre spádové zdravotnícke zariadenia v prípade hospitalizácie pacienta po transplantácii obličky na danom pracovisku
 • Príprava pacienta k sekundárnej (vyššej) transplantácii po zlyhaní štepu

Živý darca obličky

 • Príprava a zhodnotenie živého darcu obličky (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Sledovanie živých darcov obličky po darcovskej nefrektómii