Výskumné projekty

OC je spoluriešiteľom výskumného projektu s Ústavom histológie a embryológie JLF UK o vplyve ionizujúceho žiarenia na štruktúry CNS.