Liečba

Úsek radiačnej onkológie OC  poskytuje od roku 2014 vysokokonformnú liečbu rádioaktívnym žiarením na  lineárnom urýchľovači typu Clinac iX a od roku 2019 aj na druhom lineárnom urýchľovači typu TrueBeam. Pracovisko disponuje aj vlastným simulačným CT prístrojom typu Somatom Confidence

V praxi to znamená, že liečebná dávka žiarenia je cielená len do nádorového tkaniva s optimálnym poklesom dávky žiarenia do zdravého tkaniva, obklopujúceho zhubný nádor. Príprava ožarovacieho procesu je preto niekoľkonásobne časove náročnejšia ako príprava jednoduchších techník ožarovania na starších ožarovacích prístrojoch. Konformná rádioterapia si vyžaduje precízne zakreslenie nádoru a tiež zdravých tkanív a orgánov v jeho okolí na CT plánovacích skenoch a následné vypracovanie ožarovacieho plánu. Presnosť samotného ožarovacieho procesu  umožňuje zobrazovacie zariadenie, umiestnené priamo v hlavici lineárneho urýchľovača formou  röntgenového alebo CT zobrazenia tesne pred každodenným ožiarom. Individuálne režimy počas ožarovania,  podľa najnovších medzinárodných odporúčaní, zaručujú maximálnu presnosť ožarovacieho procesu a tým aj účinnosť a bezpečnosť ožarovania, štandardnú pre pracoviská radiačnej onkológie v Európskej únii.

Zhubné nádory prostaty sa v OC UNM ožarujú technikou oblúkovej, objem modulujúcej rádioterapie VMAT ( Volumetric Modulated ArcTherapy) formou obrazom riadenej rádioterapie- IGRT ( Image Guided Radiotherapy), ktorá je rovnocenná s protónovou terapiou. Podmienkou cieleného ožarovacieho procesu je dodržiavanie pitného a stravovacieho režimu, čím sa zabezpečí denná štandarná náplň močového mechúra s  vyprázdneným konečníkom. Dodržiavanie uvedeného režimu zabezpečuje stabilnú polohu  prostaty v malej panve počas celého ožarovacieho procesu,  kontrolovanú formou IGRT.

Pracovisko radiačnej onkológie poskytuje liečbu žiarením pre zhubné nádory ORL oblasti technikou adaptívnej ART (Adaptive Radiation Therapy) objem modulujúcej rádioterapie VMAT  (Volumetric Modulated Arc Therapy) formou  simultánneho integrovaného boostu SIB (Simultaneous Integrated Boost). Znamená to precíznosť ožarovacieho procesu pomocou dvoch až troch nových ožarovacích plánov počas neprerušovaného, kontinuálneho ožarovacieho procesu. Dôvodom je zmenšovanie ožarovaného nádoru za súčasnej deformácie a zmeny polohy zdravých orgánov v jeho okolí počas 7-týždňovej liečby žiarením. Ožarovacia technika  ART-VMAT-SIB  s dennou kontrolou presnosti ožarovacieho procesu pomocou IGRT umožňuje presné pokrytie nádorového tkaniva liečebnou dávkou žiarenia s maximálnou ochranou zdravých orgánov v okolí, a to miechy, predĺženej miechy, veľkých a malých slinných žliaz, sliznice ústnej dutiny, prehĺtacieho svalstva, hrtana, očí, vnútorného ucha a pod., počas celého ožarovacieho procesu.

V spolupráci s Klinikou otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM sme zaviedli originálnu metódu značenia operačného lôžka kontrastnými klipmi po odstránení zhubných nádorov  a metastáz v ORL oblasti.  Značenie klipmi slúži na presné zakreslenie a následné bezpečné zacielenie žiarenia len do označenej oblasti operačného lôžka. Táto metóda umožní dokonalé pokrytie celého pooperačného lôžka liečebnou dávkou žiarenia a  významne zníži  dávku žiarenia  v zdravých tkanivách v jeho okolí.

Na pracovisku radiačnej onkológie sa vykonáva špeciálna technika ožarovania ľavostranných nádorov prsníka v v hlbokom nádychu- DIBH (deep inspiration breath-hold), maximálne šetriaca hlavne srdce a priľahlé tkanivo pľúc.Minimalizuje sa tým jeden z najzavážnejších  neskorých účinkou ožarovania- RIHD (radiation induced heart disease) radiaciou indukované ochorenie srdca, čím sa významne znižuje riziko infarktu a iných srdcových komplikácií.

Technika vysokokonformnej oblúkovej, objem modulujúcej rádioterapie VMAT (Volumetric modulated arc therapy) sa využíva v indikovaných prípadoch aj u ďalších onkologických ochorení.

Na  úseku rádioterapie onkologického centra UNM poskytujeme pacientom možnosť ožiarenia formou vysoko-konformnej extrakraniálnej stereotaktickej rádioterapie (SBRT)- presne zacielené ožarovanie nádorového tkaniva vysokou jednotlivou dávkou so šetrením okolitých tkanív s nižším počtom frakcií ako pri klasickej rádioterapii. Aktuálne realizujeme SBRT na oblasť kostných a uzlinových  metastáz pri solitárnom alebo oligometastatickom onkologickom ochorení.

V roku 2021 bol nainštalovaný v OC UNM nový terapeutický röntgenový prístroj na pracovisku sa obnovila liečba žiarením u vybraných nenádorových ochorení.

Nenádorová rádioterapia je lekárske ožiarenie, ktoré sa vykonáva pri nezhubných ochoreniach (napr. osteoartrózy, zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov, ostrohy vychádzajúce z kostného tkaniva...).  Liečba žiarením nesmie byť metódou prvej voľby liečby, je indikovaná pri zlyhaní, neúčinnosti alebo nevhodnosti iných dostupných liečebných metód.

Vyšetrenie indikuje vždy lekár špecialista (napr.ortopéd, traumatológ, chirurg, rehabilitačný lekár, reumatológ), na vyšetrenie nebude prijatý pacient pokiaľ nebol odoslaný a vyšetrený lekárom-špecialistom! Je nutné priniesť celú zdravotnú dokumentáciu aj s odporučením danej liečby rtg  žiarením. Indikáciu nenádorovej rádioterapie potvrdzuje lekár so špecializáciou v odbore radiačná onkológia.

Pred objednaním termínu je nutné si prečítať informovaný súhlas, bez súhlasu a oboznámením sa s rtg liečbou nebude liečba realizovaná. Podpis informovaného súhlasu bude pri prvovyšetrení na našej ambulancii.

Liečba nie je možná u tehotných žien, ľudí pod 40 rokov, pokiaľ bola do kĺbov aplikovaná liečba kortikoidmi (musí byť odstup od liečby 12 týždňov) + počas rehabilitačnej liečby . 

Úsek klinickej onkológie OC sa zaoberá diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou solídnych zhubných nádorov, medikamentózou liečbou – cytostatickou, hormonálnou, biologickou, imunomodulačnou a podpornou. Zabezpečuje dispenzarizáciu pacientov liečených v OC. V rámci multidisciplinárnej kooperácie spolupracuje s klinikami UNM. Pacientov s niektorými zriedkavými onkologickými ochoreniami a detských onkologických pacientov odosielame na referenčné pracoviská.

Primárna liečba alebo simultánna chemorádioterapia sa vykonáva prednostne ambulantne (pacient dochádza na liečbu v pravidelných intervaloch), v ostatných prípadoch je pacient hospitalizovaný v OC. Liečba onkologických pacientov je manažovaná v multidisciplinárnych tímoch podľa najnovších medzinárodných štandardných liečebných postupov.