Pedagogická činnosť

Na klinike ako výučbovej základni Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa koná pregraduálna výučba v odbore všeobecné lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku), zubné lekárstvo a v nelekárskych odboroch.

Klinika je akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore Otorinolaryngológia.

Klinika organizuje vedecké a odborné podujatia.