Pedagogická činnosť

Okrem liečebno-preventívnej a diagnostickej činnosti sa pracovníci kliniky venujú výučbe poslucháčov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (vrátane zahraničných študentov) a študentom nelekárskych študijných programov.