Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám našich pacientov, Univerzitná nemocnica v Martine,  ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, umožňuje výber lekára na výkon chirurgického zákroku, alebo výber lekára na odvedenie pôrodu.

Nemocnica výber lekára-operatéra, prípadne výber pôrodníka schvaľuje  na základe písomnej žiadosti. Takáto služba je považovaná za nadštandardnú službu za úhradu nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná pacientovi bezplatne na základe verejného zdravotného poistenia.

Ako postupovať

Ak máte záujem vybrať si lekára na výkon chirurgického zákroku, alebo lekára na odvedenie pôrodu, podajte na príslušnej klinike Žiadosť o výber operatéra, resp. Žiadosť o výber pôrodníka. Predtlače žiadostí Vám vydajú priamo na klinike, alebo si ju môžete stiahnuť elektroniky.

V žiadosti je potrebné uviesť: meno zvoleného lekára, názov plánovaného zdravotného výkonu, predpokladaný termín výkonu, resp. pôrodu a identifikačné údaje pacienta, resp. rodičky.

Ak vybraný lekár súhlasí s vykonaním operácie, resp. s odvedením pôrodu, potvrdí svoj súhlas podpisom na žiadosti a oboznámi pacienta s internou Smernicou o výbere lekára-operatéra / pôrodníka.

UNM uzavrie s pacientom písomnú zmluvu o poskytnutí služby. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch origináloch – jeden do rúk pacienta, jeden pre UNM a  jeden bude založený  v zdravotnej dokumentácii pacienta. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby, na základe ktorej bude poskytnutá zdravotná starostlivosť  vybraným  lekárom- operatérom, resp. pôrodníkom, ako aj odstúpenie od zmluvy, nemá vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi zo strany ošetrujúceho personálu UNM. 

Po uzatvorení zmluvy uhradí pacient v plnej výške preddavok  za zvolenú nadštandardnú službu, a to ešte pred vykonaním operácie, resp. pred odvedením pôrodu. Môže tak urobiť v hotovosti v pokladni UNM, alebo prevodom na účet UNM s uvedením variabilného symbolu – svojho rodného čísla. Fakturačné údaje Vám poskytnú na príslušnej klinike, alebo ich nájdete na webovej stránke nemocnice.
 

Výška poplatkov za výber lekára 

Názov výkonuCena
Malý chirurgický výkon200,- €
Veľký chirurgický výkon300,- €
Odvedenie pôrodu165,- €

Odstúpenie od zmluvy

UNM, ako poskytovateľ nadštandardnej služby, môže odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, najmä však z prevádzkových a z organizačných dôvodov, ktorými sú najmä: neprítomnosť lekára na pracovisku, práceneschopnosť lekára, zmena operačného plánu, neuhradenie zálohy za službu.

Pacient, ako objednávateľ služby, je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, najneskôr však v deň predchádzajúci dňu, kedy má byť služba poskytnutá. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany pacienta, UNM vráti pacientovi uhradený preddavok v plnej výške do 7 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je potrebné v záujme predchádzania zbytočným nedorozumeniam urobiť jasne a preukázateľne, t.j. v písomnej forme. Vzor odstúpenia od zmluvy si pacient môže vyžiadať na príslušnej klinike, kde je hospitalizovaný.