Výskumné projekty

Vedecko-výskumná činnosť ústavu

Vedecko-výskumná činnosť ÚPA  je zameraná na onkologickú patológiu s verifikáciou významných diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov nádorových ochorení.

Hlavné oblasti výskumu

  • Patológia nádorov krvotvorby a lymfatického tkaniva, t.j. diagnostika a štúdium biologických vlastností malígnych lymfómov a leukémií,   myeloproliferatívneho a myelodysplastického syndrómu
  • Patológia karcinómu mliečnej žľazy, neuroendokrinných nádorov a gastrointestinálnych stromálnych nádorov  – určovanie významných diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov ochorenia
  • Patológia nádorových a nenádorových ochorení štítnej žľazy, uropoetického traktu a obličiek.
  • Diagnostika, biológia a liečba vybraných kožných ochorení.

Unikátne metódy používané vo vedecko-výskumnej práci

  • in situ, hybridizačné technológie pre diagnostiku a určovanie prognostických a prediktívnych faktorov vybraných nádorových ochorení (CISH a FISH na tkanivových rezoch),
  • molekulárno-biologické PCR analýzy vybraných genetických zmien vybraných nádorových ochorení (malígnych lymfómov, leukémií, gastrointestinálnych stromálnych tumorov, mastocytóz, myeloproliferatívnych ochorení a pod.) vrátane mutačných analýz,
  • komplexná analýza morfologických, fenotypových a genotypových parametrov v predikcii statusu HER2 v invazívnom karcinóme mliečnej žľazy,
  • komplexná analýza morfologických, fenotypových a genotypových parametrov malígnych lymfómov a leukémií vo vzťahu k diagnostike, prognóze a predikcii priebehu ochorenia,
  • komplexná analýza parametrov ďalších vybraných skupín nádorových ochorení (neuroendokrinných nádorov, GIST-ov a pod.) ako súčasť určovania prediktívnych parametrov ochorenia,
  • "salt split skin test" imunofluorescenčná analýza kožných bioptických vzoriek.