Pedagogická činnosť

Štúdium a ďalšie vzdelávanie v odbore Patologická anatómia

Pregraduálna pedagogická činnosť:   

Ústav je výučbovou bázou JLF UK v Martine predmetu Patologická anatómia I. a II. v študijnom programe „Všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, integrovaného predmetu Patologická anatómia a patologická fyziológia v študijných programoch Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Rádiologická asistencia, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia  v dennej aj externej forme štúdia,  ako aj integrovaného predmetu Patologická anatómia a patologická fyziológia oromaxilofaciálneho systému v študijnom programe Zubná technika v dennej aj externej forme štúdia.

Doktorandské štúdium:

Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry Ústavu patologickej anatómie získala JLF UK v Martine spôsobilosť uskutočňovať doktorandské štúdium (vysokoškolské štúdium 3. stupňa) v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Postgraduálna pedagogická činnosťv špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore Patologická anatómia č. A 052 pre kategóriu lekár – všeobecné lekárstvo:

Po schválení v Akreditačnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a rozhodnutím ministra zdravotníctva SR získala JLF UK a jej Ústav patologickej anatómie v Martine k 1.9.2007 právo vykonávať pedagogickú činnosť v uvedenom špecializačnom študijnom odbore a prijímať na toto štúdium lekárov – uchádzačov o atestačné skúšky v odbore patologická anatómia.

Habilitačné a vymenúvacie pokračovanie:

Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry Ústavu patologickej anatómie získala JLF UK v Martine právo uskutočňovať habilitačné konanie docentov a konanie za vymenovanie profesorov v odbore patologická anatómia.

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. je hlavným odborníkom MZ SR v odbore patologická anatómia, zástupca prednostu MUDr. Peter Szépe, CSc. je krajským odborníkom v odbore patologická anatómia pre Žilinský kraj.