Pedagogická činnosť

  • Výučba povinne voliteľného predmetu Klinická imunológia v 5. ročníku štúdia všeobecného lekárstva JLF UK v slovenskom a anglickom jazyku
  • Praktická a teoretická výučba v rámci špecializačnej prípravy v odbore klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia a ev. iných odborov
  • Organizácia vedecko-odborných podujatí v odbore klinická imunológia a alergológia.