Oznamy

1. polrok 2023

Zavedenie nových vyšetrení  metódou prietokovej cytometrie, sérologicé vyšetrenia, PCR, diagbostika neurologických vyšetrení (viď. záložka Diagnostika)

2. polrok 2022

 • Transplantačná imunológia 
  • typizácia aliel HLA I. a II. triedy (RT-PCR)
  • skríning anti-HLA protilátok I- a II. triedy (LUMINEX)
  • špecifikácia anti-HLA protilátok I- a II. triedy (LUMINEX)
  • krížová skúška pred transplantáciou (serologicky a metódou prietokovej cytometrie)

 

1. polrok 2022

Monitorovanie biologickej liečby (infliximab, adalimumab)

Infliximab a adalimumab sú najčastejšie používané biologické lieky, ktoré sú namierené proti TNF-alfa a využívajú sa v terapii celého radu rôznych chronických zápalových ochorení, ako je zápalové ochorenie čriev alebo reumatoidná artritída. Terapeutické monitorovanie liečiv zahŕňa meranie hladín liečiva a výskyt protilátok, ktoré môžu liek blokovať a znižovať jeho účinnosť.                                                                                                        Vyšetrenie sa realizuje zo séra. Doba odozvy (t.j. obdržania výsledku) je max. 24 hodín.

Infliximab - kvantitatívne stanovenie hladín infliximabu v sére pacienta. Rozsah testu je od 0,4 do 20 µg/ml infliximabu v sére a pokrýva požadované terapeutické okno 3 až 7 µg/ml na meranie infliximabu počas indukčnej a akútnej fázy. Pri dodatočnom zriedení je možné rozsah rozšíriť na 183,6 µg/ml u pacientov v indukčnej fáze.

Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 010; 018; 019; 025; 031; 037; 040; 043; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 323; 329; 331; 332

Frekvencia: denne

Anti-infliximab - detekcia protilátok proti infliximabu v sére pacienta, kvalitatívny test. Prítomnosť protilátok proti infliximabu môže znížiť priaznivý účinok lieku. Test umožňuje meranie voľných protilátok so špecifickosťou 95%, cut-off je 1,3 µg/ml.

Indikujúci lekár: 001; 007; 040; 048; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Frekvencia: 1x za mesiac

Adalimumab - kvantitatívne stanovenie hladín adalimumabu v sére pacienta. Rozsah testu

je od 1,3 do 35 µg/ml adalimumabu v sére a pokrýva požadované terapeutické okno 5-12

µg/ml.

Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 010; 018; 019; 025; 031; 037; 040; 043; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 323; 329; 331; 332

Frekvencia: denne

Anti-adalimumab - detekcia protilátok proti adalimumabu v sére pacienta, kvalitatívny test. Prítomnosť protilátok proti adalimumabu môže znížiť priaznivý účinok lieku. Cut-off testu je 0,2 µg/ml.

Indikujúci lekár: 001; 007; 040; 048; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Frekvencia: 1x za mesiac

 

2. polrok 2021

Samostatné vyšetrenia autoprotilátok proti jednotlivým antigénom bunkového jadra, proti antigénom cytoplazmatických granúl neutrofilných granulocytov a proti bazálnej membráne glomerulov.

Vyšetrenie sa realizuje zo séra.

Doba odozvy (t.j. obdržania výsledku) je max. 1 týždeň.

ENA-6 S         skríningové vyšetrenie  IgG protilátok  proti 6 rôznym bunkovým jadrovým antigénom (SS-A, SS-B, Scl-70, Sm, snRNP/Sm a Jo-1)

                        Indikujúci lekár: 001; 007; 009; 040; 045; 060; 063; 116; 140; 145; 163

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Cenp- B          protilátky proti centromérovému proteínu B sú typické pre CREST syndróm, pomalšie progredujúci variant systémovej sklerózy. CREST syndróm vykazuje symptómy podkožnej kalcifikácie, Raynaudovho syndrómu, narušenia ezofageálnej pohyblivosti, sklerodaktýlie a telangiektázie. Až 70-80 % pacientov s CREST syndrómom a 25 % pacientov s Raynaudovým syndrómom vykazuje protilátky proti centroméram.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 018; 027; 040; 045; 048; 060; 063; 064; 104; 140; 145; 153; 154; 163; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Jo-1                 protilátky proti Jo-1 sú namierené proti reaktívnej oblasti histidyl-tRNA-syntetázy (HRS). Zhruba 80 % dospelých trpiacich myozitídou má protilátky namierené proti HRS. Anti-Jo-1 protilátky možno takmer výhradne nájsť u pacientov s myozitídou. U primárnej polymyozitídy sa objavujú s prevalenciou 33 %, u primárnej dermatomyozitídy s prevalenciou 25 % a u sekundárnej myozitídy  asociovanej s inými ochoreniami spojivového tkaniva s prevalenciou 15 %.

Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 012; 018; 019; 027; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 064; 104; 140; 145; 154; 153; 163; 216; 229; 319; 329        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Scl-70             protilátky proti Scl-70 sú zamerané proti DNA-topoizomeráze I. Protilátky proti Scl-70 sú špecifické pre systémovú sklerózu. Protilátky proti Scl-70 možno nájsť u 70 % pacientov trpiacich difúznou kožnou systémovou sklerózou a naznačujú ťažký priebeh, vyšetrenie má teda prognostickú hodnotu pre priebeh ochorenia. Súčasný výskyt protilátok proti Scl-70 a Cenp-B je u pacientov so systémovou sklerózou vzácny.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Sm                  Protilátky proti Sm (Smithov antigén – súhrnné označenie  nukleovej bielkoviny U1-snRNP komplexu)  vykazujú vysokú špecificitu pre systémový lupus erythematosus (SLE) a preto sú súčasťou diagnostických a klasifikačných kritérií SLE. Anti-Sm protilátky sa nachádzajú u 20-30 % pacientov trpiacich SLE.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

snRNP-C       protilátky proti snRNP sa vyskytujú zhruba v 95 % prípadov MCTD (zmiešaná choroba spojivového tkaniva)  a takmer v 40 % pri ochorení  SLE. Izolovaný výskyt protilátok anti-U1-snRNP charakteristický pre MCTD.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

SS-A, SS-B     protilátky proti SS-A (predtým nazývali Ro po vzorovom pacientovi Robertovi) rovnako ako proti SS-B (pomenované La po vzorovým pacientom Lane) sú typickými pre Sjögrenov syndróm (SS) a systémový lupus erythematosus (SLE). Diagnóza SS založená na testovaní  straty exkrečnej funkcie oka a slinných žliaz a detekcii anti-SS-A a anti-SS-B protilátok. Protilátky proti SS-A bielkovinám sa dajú zistiť u 70–80 % pacientov s primárnym SS, 40–94% týchto pacientov vykazuje aj protilátky proti SS-B/La antigénu. SS-A sa objavujú u 25–40% pacientov s ANA-pozitívnymi SLE, ako aj izolovane  u 65% pacientov so subakútnym kožným LE. Ako anti-SS-A, tak i anti-SS-B sú asociované s kongenitálnou srdcovou  blokádou (v rámci tzv. neonatálneho lupusu).

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

U1-70 RNP    protilátky proti antigénu U1-70 RNP sa nachádzajú u 95% pacientov so zmiešaným ochorením spojivových tkanív (MCTD), objavujú sa však tiež u systémového lupus erythematosus (SLE) so 40 % prevalenciou. Izolovaný výskyt anti-U1-70 RNP protilátok je typický MCTD.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

dsDNA          protilátky reagujúce s natívnou dvojvláknovú (ds) DNA sa považujú za špecifické pre systémový lupus erythematosus (SLE) a boli zistené u približne 50-80 % pacientov. Protilátky proti dsDNA sa detegujú v priebehu aktívnej fázy SLE. Koncentrácia v sére pozitívne koreluje so závažnosťou ochorenia a preto je detekcia týchto autoprotilátok dôležitá pre diagnózu a klinické sledovanie SLE. Detekcia anti-dsDNA predstavuje jedno z 11 ACR kritérií pre diagnózu SLE.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

PR3                 protilátky proti proteináze 3 (PR3) patria do skupiny protilátok proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) a sú označované tiež ako c-ANCA. ANCA sú dôležitými markermi pre diferenciálnu diagnostiku autoimunitnej vaskulitídy. Autoprotilátky proti PR3 sú špecifickým sérologickým markerom pre Wegenerovu granulomatózu, ktorá sa v súčasnosti nazýva ako Granulomatóza s polyangiitídou (GPA). Titre protilátok proti PR3 sú silne asociované s aktivitou ochorenia.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 050; 060; 063; 064; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

MPO              protilátky proti MPO patria patria do skupiny protilátok proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) a sú označované tiež ako p-ANCA.  Protilátky proti MPO korelujú s idiopatickou alebo s vaskulitídou asociovanou nekrotizujúcou kosáčikovitou glomerulonefritídou a vyskytujú sa až u 70 % pacientov s mikroskopickou polyangitídou a u 5-50 % pacientov trpiacich syndrómom Churg-Straussovej, ktorý sa aktuálne označuje ako Eozinofilová granulomatóza s polyangiitídou (EGPA).

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 116; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

GBM              protilátky proti bazálnej membráne glomerulov sa charakteristicky vyskytujú v sére pri autoimunitnom ochorení  obličiek Goodpastureov syndróm, ktorý sa skladá z triády glomerulonefritídy, pľúcneho krvácania a tvorby protilátok proti bazálnej membráne glomerulov.

Indikujúci lekár: 001; 007; 009; 012; 031; 045; 048; 060; 063; 145; 154; 163; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za štvrťrok

 

Protilátky proti Varicella zoster IgG, Tetanus (toxín) IgG a Bordatella pertussis (toxín) IgG, IgA

 

Chemokín CXCL13 v likvore

Štúdie dokazujú, že CXCL13 je sľubný marker pre identifikáciu akútnej neuroboreliózy a posúdenie úspechu terapie. CXCL13 môže byť detekovaný v likvore vo vysokej koncentrácii čoskoro po infekcii, dokonca aj pred vytvorením protilátok. Vyšetrenie CXCL13 v likvore by mohlo byť využité najmä u pacientov v akútnej fáze ochorenia s doposiaľ  nedetegovanými  špecifickými protilátkami.Koncentrácia CXCL13v sére pritom nie je signifikantne zvýšená. Vplyvom úspešnej terapie rapídne klesá koncentrácia CXCL13 v likvore, takže stanovenie CXCL13 je veľmi vhodnépre sledovanie priebehu ochorenia. Zvýšené koncentrácie CXCL13 v likvore sú často zistiteľné tiež u iných ochorení, napr. neurosyfilis, HIV meningitídy, streptokokových infekcií, toxoplazmózy a roztrúsenej sklerózy.

 

Koncentrácie kalprotektínu v sére

S100A8/A9, tiež známy ako kalprotektín alebo MRP8/14, je heterokomplex dvoch proteínov viažucich vápnik S100, S100A8 (kalgranulín A alebo MRP8 – myeloidný proteín 8) a S100A9 (kalgranulín B alebo MRP14 – myeloidný proteín 14). Obidva proteíny sú exprimované tkanivovo/bunkovo špecifickým spôsobom hlavne na bunkách myeloidnej línie, ako sú granulocyty, monocyty a skoré štádiá makrofágov, ale nie v rezidenčných tkanivových makrofágoch. Sú tiež exprimované v keratinocytoch a epitelových bunkách, ale len pri zápalových stavoch. Komplex S100A8/A9 je antimikrobiálny peptid, ktorý je uvoľňovaný bunkami vrodenej imunity ihneď po interakcii s patogénom, chráni bunky pred invazívnymi mikroorganizmami a reguluje adhéziu leukocytov na endotel a extracelulárnu matricu počas zápalového procesu.
S100A8/A9 sa ukázal ako veľmi sľubný biomarker pre širokú škálu zápalových procesov, ako je reumatoidná artritída, juvenilná idiopatická artritída, psoriatická artritída, zápalové ochorenie čriev (IBD), akútny zápal pľúc a vaskulitída. Fekálna hladina S100A8/A9 odráža závažnosť zápalu sliznice a je dobrým diagnostickým markerom na monitorovanie IBD (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída) a novotvarov. Sérové hladiny S100A8/A9 boli identifikované ako nezávislé prediktory rizika rôznych kardiovaskulárnych ochorení, ako je akútny koronárny syndróm a infarkt myokardu. Vysoké hladiny cirkulujúceho komplexu S100A8/A9 boli namerané u pacientov s abdominálnou adipozitou a korelovali s oblasťou viscerálneho tuku, indexom telesnej hmotnosti, oblasťou podkožného tuku a počtom leukocytov. S100A8 a S100A9 hrajú rozhodujúcu úlohu v biológii nádorov a ich zvýšené hladiny sa našli v mnohých nádoroch. Pri progresii rakoviny nízke koncentrácie komplexov S100A8/A9 podporujú rast nádorových buniek a migráciu nádorových buniek, zatiaľ čo vysoké koncentrácie sú spojené s apoptotickými účinkami na nádorové bunky. Meranie močového kalprotektínu ukazuje potenciál v diferenciálnej diagnostike akútneho poškodenia obličiek (AKI). 

ALEX

 • kvantitatívne stanovenie šIgE proti extraktom a komponentom alergénov a semikvantitatívne stanovenie celkového IgE súčasne v jednej analýze. 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od januára 2019 bola v laboratóriu OKIA zavedená nová metóda -  Test aktivácie bazofilov (BAT).

Vyšetrenie je indikované v prípade podozrenia na liekovú hypersenzitivitu (alergie) skorého typu, pričom významne skvalitňuje diagnostiku liekových alergií a môže prispieťk predchádzaniu ťažkých alergických až anafylaktických reakcií. V súčasnosti máme možnosť vykonávania testu so všetkými liečivami, ktoré sú aplikované v roztoku (injekčné formy, infúzie, očné a nosové kvapky a pod.) a ktoré musia byť dodané spolu so vzorkou periférnej krvi. V najbližšej budúcnosti bude vytvorený zoznam ďalších dostupných alergénov, ktorý bude uverejnený na našej intranetovej stránke a ktorý bude priebežne dopĺňaný o ďalšie lieky ev. iné alergény pre BAT testovanie (aj na základe aktuálnych požiadaviek od klinických pracovníkov).

Ďalšou možnosťou využitia BAT je test s autológnym sérom, ktorý môže prispieť k zlepšeniu diagnostiky u  pacientov s podozrením na chronickú spontánnu urtikáriu.

Odber na liekovú alergiu: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + roztok lieku v roztoku

BAT s autológnym sérom: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + 3 ml krvi v gélovej skúmavke (žltý uzáver skúmavky)

Pozn.: Len po predchádzajúcom dohovore s laboratóriom OKIA


Spádová oblasť:

 • V súčasnosti pracovisko realizuje vyšetrenia dominantne pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov UNM
 • Perspektívne budú vybrané vyšetrenia poskytované aj pre pacientov a pracoviská mimo UNM