Diagnostika

 • Vyšetrenie prietokovou cytometriou:
  • základný panel (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19) – krv, likvor, bronchoalveolárna laváž,
  • aktivačné markery (HLA-DR, CD38 na T-lymfocytoch a HLA-DR na monocytoch,— krv
  • HLA-B27 – krv,
  • fenotypizácia B-lymfocytov – krv,
  • fenotypizácia T-lymfocytov - krv
  • syndróm „vyčerpanosti“ T-lymfocytov (CD279 a CD366 na pomocných a cytotoxických T-lymfocytoch) – krv
  • CD159a (inhibičný marker) na cytotoxických T-lymfocytoch a NK-bunkách - krv
  • pamäťové T-lymfocyty (CD45RO na CD4+) - krv
  • regulačné T-lymfocyty (Treg) – krv
  • MAS/HLH/sepsa - krv
  • vyšetrenie fagocytovej aktivity a respiračného vzplanutia – krv
  • test aktivácie bazofilov (alergia na lieky, alergia na jed osy a včely, BAT s autológnym sérom) - krv
 • Sérologické vyšetrenia:
  • autoprotilátky (NIF): ANA, c-ANCA, p-ANCA
  • autoprotilátky profily (ELISA): ANA profil, ENA profil
  • autoprotilátky jednotlivo (ELISA): Cenp B (IgG), Jo-1 (IgG), Scl-70 IgG), Sm (IgG), snRNP (IgG), SS-A (IgG), SS-B (IgG), U1-70 RNP (IgG), dsDNA (IgM, IgG), PR3 (c-ANCA) (IgG), MPO (p-ANCA) (IgG), GBM, CCP (citrulín) (IgG), APLA, ACLA, RF (IgM, IgG), GBM (bazálna membrána glomerulov) (IgG)
  • markery celiakie: protilátky proti tkanivovej transglutamináze (IgA, IgG), protilátky proti endomýziu (IgA, IgG), protilátky proti deaminovaným gliadínovým peptidom (IgA, IgG)
  • protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG)
  • liver profil
  • špecifické IgE – inhalačné, potravinové a liekové alergény (ELISA)
  • ALEX - multiplexové stanovenie špecifického IgE proti extraktom a komponentom založené na biočipovej technológii 
  • zápalové markery: kalprotektín, sérový amyloid A, TNF-alfa
  • protilátky proti Varicella zoster (IgG), Tetanus (toxín) (IgG)  Bordatella pertussis (toxín) (IgA, IgG), , Helicobacter pylori (IgG) 
  • monitorovanie biologickej liečby (infliximab, anti-infliximab, adalimumab, anti-adalimumab, vedolizumab, anti-vedolizumab, ustekinumab, anti-ustekinumab)      
 • PCR –RT:
  • CMV - plazma, CSF, BAL, moč
  • EBV - plazma, CSF, BAL
  • BKV - plazma, CSF, moč
  • JCV - plazma, CSF, moč
  • VZV - plazma, CSF, ster
  • HSV I, II - CSF, ster
  • HCV, HCV genotyp - plazma
  • HBV - plazma
 • Neurologické ochorenia:
  • chemokín CXCL13 - likvor
  • Borrelia (IgM, IgG) – sérum, likvor
  • Anti-IgLON5 – sérum, likvor
 • Transplantačná imunológia 
  • typizácia aliel HLA I. a II. triedy (RT-PCR)
  • skríning anti-HLA protilátok I. a II. triedy (LUMINEX)
  • špecifikácia anti-HLA protilátok I. a II. triedy (LUMINEX)
  • krížová skúška pred transplantáciou (sérologicky a metódou prietokovej cytometrie)